بدون دسته بندی

signalr


با سلام
در mvc core 5
من یک کلاس دارم به صورت زیر

using ChatService.Class;using ChatService.Class.Dapperr;
using ChatService.Models;
using Microsoft.AspNetCore.SignalR;
using System;
using System.Threading.Tasks;


namespace ChatService
{
public class ChatHub : Hub
{
private readonly IBLL _BLL;
private readonly IDapper _dapper;
public ChatHub(IBLL bll, IDapper dapper)
{
this._BLL = bll;
this._dapper = dapper;
}
public async Task GetListChat(string idMember)
{
var result = _BLL.GetListChatAsync(idMember);


await Clients.All.SendAsync("Recive_GetListChat", result);
}


public async Task SendMessage(string name, string text)
{
var message = new ChatMessage
{
SenderName = name,
Text = text,
SendAt = DateTimeOffset.Now
};


await Clients.All.SendAsync("ReciveMessage", message.SenderName, message.SendAt, message.Text);
}


public async Task Start()
{
await Clients.All.SendAsync("onStart");
}


public async Task End()
{
await Clients.All.SendAsync("onEnd");
}
public override async Task OnConnectedAsync()
{
await base.OnConnectedAsync();
}
public override async Task OnDisconnectedAsync(Exception exception)
{
await base.OnDisconnectedAsync(exception);
}
}
}
namespace ChatService.Models
{
public class ChatMessage
{
public string SenderName { get; set; }
public string Text { get; set; }
public DateTimeOffset SendAt { get; set; }
}
}


وقتی hub از سمت برنامه صدا میزنم خطای اتثال به دیتابیس میدهد

    private readonly IBLL _BLL;    private readonly IDapper _dapper;
public ChatHub(IBLL bll, IDapper dapper)
{
this._BLL = bll;
this._dapper = dapper;
}
Exception: An unexpected error occurred invoking 'GetListChat' on the server. SqlException: A network-related or instance-specific error occurred while establishing a connection to SQL Server

در startub این ها دارم

      services.AddDbContext<AppContext>(options => options.UseSqlServer(Configuration.GetConnectionSt ring("DefaultConnection")));      services.AddScoped<IDapper, Dapperr>();
services.AddScoped<IBLL, BLL>();
services.AddScoped<ChatHub>();

ولی کلاس bll بدون خطا در کنترل کار میکند نمیدونم چرا برای این Hub گیر میدهبرنامه نویس
جهت کسب اطلاعات بیشتر به انجمن برنامه نویس مراجعه نمایید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیست − دو =

دکمه بازگشت به بالا