وردپرس

Plugin showing 502 gateway error


Please check this site https://www.myicbr.org/.This site showing 502 gateway error when I scan this site on sucuri or google page speed.

For sucuri – https://sitecheck.sucuri.net/results/https/www.myicbr.org

I already check this page but there no bug and issue found. I discussed with my hosting supporter(wpengine) they scan this site find error in this plugin.Due to this plugin showing 502 gateway error on site.How to fix this error.

Please check system report

` WordPress Environment

WordPress address (URL): https://www.myicbr.org
Site address (URL): https://www.myicbr.org
WC Version: 8.3.0
REST API Version: ✔ 8.3.0
WC Blocks Version: ✔ 11.4.8
Action Scheduler Version: ✔ 3.6.4
Log Directory Writable: ✔
WP Version: ❌ 6.4.1 - There is a newer version of WordPress available (6.4.2)
WP Multisite: –
WP Memory Limit: 512 MB
WP Debug Mode: –
WP Cron: ✔
Language: en_US
External object cache: ✔ Server Environment Server Info: Apache
PHP Version: 8.2.12
PHP Post Max Size: 100 MB
PHP Time Limit: 3600
PHP Max Input Vars: 10000
cURL Version: 7.74.0
OpenSSL/1.1.1w SUHOSIN Installed: –
MySQL Version: 8.0.34-26
Max Upload Size: 50 MB
Default Timezone is UTC: ✔
fsockopen/cURL: ✔
SoapClient: ✔
DOMDocument: ✔
GZip: ✔
Multibyte String: ✔
Remote Post: ✔
Remote Get: ✔ Database WC Database Version: 8.3.0
WC Database Prefix: wp_
Total Database Size: 134.85MB
Database Data Size: 89.71MB
Database Index Size: 45.14MB
wp_woocommerce_sessions: Data: 0.08MB + Index: 0.02MB + Engine InnoDB
wp_woocommerce_api_keys: Data: 0.02MB + Index: 0.03MB + Engine InnoDB
wp_woocommerce_attribute_taxonomies: Data: 0.02MB + Index: 0.02MB + Engine InnoDB
wp_woocommerce_downloadable_product_permissions: Data: 0.02MB + Index: 0.06MB + Engine InnoDB
wp_woocommerce_order_items: Data: 0.25MB + Index: 0.08MB + Engine InnoDB
wp_woocommerce_order_itemmeta: Data: 1.52MB + Index: 1.86MB + Engine InnoDB
wp_woocommerce_tax_rates: Data: 0.02MB + Index: 0.06MB + Engine InnoDB
wp_woocommerce_tax_rate_locations: Data: 0.02MB + Index: 0.03MB + Engine InnoDB
wp_woocommerce_shipping_zones: Data: 0.02MB + Index: 0.00MB + Engine InnoDB
wp_woocommerce_shipping_zone_locations: Data: 0.02MB + Index: 0.03MB + Engine InnoDB
wp_woocommerce_shipping_zone_methods: Data: 0.02MB + Index: 0.00MB + Engine InnoDB
wp_woocommerce_payment_tokens: Data: 0.02MB + Index: 0.02MB + Engine InnoDB
wp_woocommerce_payment_tokenmeta: Data: 0.02MB + Index: 0.03MB + Engine InnoDB
wp_woocommerce_log: Data: 0.02MB + Index: 0.02MB + Engine InnoDB
wp_actionscheduler_actions: Data: 0.28MB + Index: 0.30MB + Engine InnoDB
wp_actionscheduler_claims: Data: 0.02MB + Index: 0.02MB + Engine InnoDB
wp_actionscheduler_groups: Data: 0.02MB + Index: 0.02MB + Engine InnoDB
wp_actionscheduler_logs: Data: 0.20MB + Index: 0.17MB + Engine InnoDB
wp_aioseo_cache: Data: 1.48MB + Index: 1.70MB + Engine InnoDB
wp_aioseo_notifications: Data: 0.09MB + Index: 0.06MB + Engine InnoDB
wp_aioseo_posts: Data: 1.52MB + Index: 0.09MB + Engine InnoDB
wp_aioseo_redirects: Data: 0.02MB + Index: 0.09MB + Engine InnoDB
wp_aioseo_redirects_404: Data: 0.02MB + Index: 0.02MB + Engine InnoDB
wp_aioseo_redirects_404_logs: Data: 1.02MB + Index: 0.11MB + Engine InnoDB
wp_aioseo_redirects_hits: Data: 0.02MB + Index: 0.03MB + Engine InnoDB
wp_aioseo_redirects_logs: Data: 0.05MB + Index: 0.05MB + Engine InnoDB
wp_aioseo_revisions: Data: 0.28MB + Index: 0.02MB + Engine InnoDB
wp_aioseo_search_statistics_objects: Data: 0.02MB + Index: 0.03MB + Engine InnoDB
wp_aioseo_terms: Data: 0.02MB + Index: 0.02MB + Engine InnoDB
wp_cky_banners: Data: 0.05MB + Index: 0.00MB + Engine InnoDB
wp_cky_cookie_categories: Data: 0.02MB + Index: 0.02MB + Engine InnoDB
wp_cky_cookies: Data: 0.02MB + Index: 0.00MB + Engine InnoDB
wp_commentmeta: Data: 0.02MB + Index: 0.03MB + Engine InnoDB
wp_comments: Data: 3.52MB + Index: 1.94MB + Engine InnoDB
wp_e_events: Data: 0.02MB + Index: 0.02MB + Engine InnoDB
wp_e_notes: Data: 0.02MB + Index: 0.17MB + Engine InnoDB
wp_e_notes_users_relations: Data: 0.02MB + Index: 0.05MB + Engine InnoDB
wp_e_submissions: Data: 0.02MB + Index: 0.27MB + Engine InnoDB
wp_e_submissions_actions_log: Data: 0.02MB + Index: 0.11MB + Engine InnoDB
wp_e_submissions_values: Data: 0.02MB + Index: 0.03MB + Engine InnoDB
wp_em_bookings: Data: 0.02MB + Index: 0.05MB + Engine InnoDB
wp_em_bookings_meta: Data: 0.02MB + Index: 0.03MB + Engine InnoDB
wp_em_events: Data: 0.02MB + Index: 0.16MB + Engine InnoDB
wp_em_locations: Data: 0.02MB + Index: 0.08MB + Engine InnoDB
wp_em_meta: Data: 0.02MB + Index: 0.03MB + Engine InnoDB
wp_em_tickets: Data: 0.02MB + Index: 0.02MB + Engine InnoDB
wp_em_tickets_bookings: Data: 0.02MB + Index: 0.05MB + Engine InnoDB
wp_em_tickets_bookings_meta: Data: 0.02MB + Index: 0.03MB + Engine InnoDB
wp_gf_draft_submissions: Data: 0.02MB + Index: 0.02MB + Engine InnoDB
wp_gf_entry: Data: 1.52MB + Index: 0.23MB + Engine InnoDB
wp_gf_entry_bk1: Data: 0.27MB + Index: 0.13MB + Engine InnoDB
wp_gf_entry_meta: Data: 3.52MB + Index: 7.55MB + Engine InnoDB
wp_gf_entry_meta_bk1: Data: 1.52MB + Index: 4.55MB + Engine InnoDB
wp_gf_entry_notes: Data: 1.52MB + Index: 0.16MB + Engine InnoDB
wp_gf_form: Data: 0.02MB + Index: 0.00MB + Engine InnoDB
wp_gf_form_bk1: Data: 0.02MB + Index: 0.00MB + Engine InnoDB
wp_gf_form_meta: Data: 2.52MB + Index: 0.00MB + Engine InnoDB
wp_gf_form_meta_bk1: Data: 1.52MB + Index: 0.00MB + Engine InnoDB
wp_gf_form_revisions: Data: 1.52MB + Index: 0.03MB + Engine InnoDB
wp_gf_form_view: Data: 1.52MB + Index: 1.95MB + Engine InnoDB
wp_gf_rest_api_keys: Data: 0.02MB + Index: 0.03MB + Engine InnoDB
wp_gfei_import_log: Data: 0.02MB + Index: 0.00MB + Engine InnoDB
wp_ld_course_time_spent: Data: 0.02MB + Index: 0.03MB + Engine InnoDB
wp_ld_quiz_entries: Data: 0.02MB + Index: 0.06MB + Engine InnoDB
wp_ld_time_entries: Data: 0.02MB + Index: 0.06MB + Engine InnoDB
wp_learndash_pro_quiz_category: Data: 0.02MB + Index: 0.00MB + Engine InnoDB
wp_learndash_pro_quiz_form: Data: 0.02MB + Index: 0.02MB + Engine InnoDB
wp_learndash_pro_quiz_lock: Data: 0.02MB + Index: 0.00MB + Engine InnoDB
wp_learndash_pro_quiz_master: Data: 0.06MB + Index: 0.00MB + Engine InnoDB
wp_learndash_pro_quiz_prerequisite: Data: 0.02MB + Index: 0.00MB + Engine InnoDB
wp_learndash_pro_quiz_question: Data: 0.41MB + Index: 0.03MB + Engine InnoDB
wp_learndash_pro_quiz_statistic: Data: 0.02MB + Index: 0.00MB + Engine InnoDB
wp_learndash_pro_quiz_statistic_ref: Data: 0.02MB + Index: 0.03MB + Engine InnoDB
wp_learndash_pro_quiz_template: Data: 0.02MB + Index: 0.00MB + Engine InnoDB
wp_learndash_pro_quiz_toplist: Data: 0.02MB + Index: 0.00MB + Engine InnoDB
wp_learndash_user_activity: Data: 0.02MB + Index: 0.13MB + Engine InnoDB
wp_learndash_user_activity_meta: Data: 0.02MB + Index: 0.03MB + Engine InnoDB
wp_links: Data: 0.02MB + Index: 0.02MB + Engine InnoDB
wp_options: Data: 4.02MB + Index: 0.14MB + Engine InnoDB
wp_pmxe_exports: Data: 0.11MB + Index: 0.00MB + Engine InnoDB
wp_pmxe_google_cats: Data: 0.39MB + Index: 0.00MB + Engine InnoDB
wp_pmxe_posts: Data: 0.20MB + Index: 0.00MB + Engine InnoDB
wp_pmxe_templates: Data: 0.02MB + Index: 0.00MB + Engine InnoDB
wp_pmxi_files: Data: 0.02MB + Index: 0.00MB + Engine InnoDB
wp_pmxi_hash: Data: 0.14MB + Index: 0.00MB + Engine InnoDB
wp_pmxi_history: Data: 0.02MB + Index: 0.00MB + Engine InnoDB
wp_pmxi_images: Data: 0.02MB + Index: 0.00MB + Engine InnoDB
wp_pmxi_imports: Data: 1.52MB + Index: 0.00MB + Engine InnoDB
wp_pmxi_posts: Data: 0.41MB + Index: 0.00MB + Engine InnoDB
wp_pmxi_templates: Data: 0.02MB + Index: 0.00MB + Engine InnoDB
wp_postmeta: Data: 14.44MB + Index: 11.97MB + Engine InnoDB
wp_posts: Data: 3.45MB + Index: 0.92MB + Engine InnoDB
wp_tec_events: Data: 0.05MB + Index: 0.02MB + Engine InnoDB
wp_tec_occurrences: Data: 0.05MB + Index: 0.03MB + Engine InnoDB
wp_tec_series_relationships: Data: 0.02MB + Index: 0.03MB + Engine InnoDB
wp_term_relationships: Data: 0.06MB + Index: 0.02MB + Engine InnoDB
wp_term_taxonomy: Data: 0.02MB + Index: 0.03MB + Engine InnoDB
wp_termmeta: Data: 0.02MB + Index: 0.03MB + Engine InnoDB
wp_terms: Data: 0.02MB + Index: 0.03MB + Engine InnoDB
wp_usermeta: Data: 2.52MB + Index: 3.03MB + Engine InnoDB
wp_users: Data: 0.14MB + Index: 0.16MB + Engine InnoDB
wp_wc_admin_note_actions: Data: 0.06MB + Index: 0.02MB + Engine InnoDB
wp_wc_admin_notes: Data: 0.08MB + Index: 0.00MB + Engine InnoDB
wp_wc_category_lookup: Data: 0.02MB + Index: 0.00MB + Engine InnoDB
wp_wc_customer_lookup: Data: 0.19MB + Index: 0.14MB + Engine InnoDB
wp_wc_download_log: Data: 0.02MB + Index: 0.03MB + Engine InnoDB
wp_wc_order_addresses: Data: 0.02MB + Index: 0.06MB + Engine InnoDB
wp_wc_order_coupon_lookup: Data: 0.02MB + Index: 0.03MB + Engine InnoDB
wp_wc_order_operational_data: Data: 0.02MB + Index: 0.03MB + Engine InnoDB
wp_wc_order_product_lookup: Data: 0.28MB + Index: 0.31MB + Engine InnoDB
wp_wc_order_stats: Data: 0.23MB + Index: 0.22MB + Engine InnoDB
wp_wc_order_tax_lookup: Data: 0.02MB + Index: 0.03MB + Engine InnoDB
wp_wc_orders: Data: 0.02MB + Index: 0.11MB + Engine InnoDB
wp_wc_orders_meta: Data: 0.02MB + Index: 0.03MB + Engine InnoDB
wp_wc_product_attributes_lookup: Data: 0.02MB + Index: 0.02MB + Engine InnoDB
wp_wc_product_download_directories: Data: 0.02MB + Index: 0.02MB + Engine InnoDB
wp_wc_product_meta_lookup: Data: 0.05MB + Index: 0.09MB + Engine InnoDB
wp_wc_rate_limits: Data: 0.02MB + Index: 0.02MB + Engine InnoDB
wp_wc_reserved_stock: Data: 0.02MB + Index: 0.00MB + Engine InnoDB
wp_wc_tax_rate_classes: Data: 0.02MB + Index: 0.02MB + Engine InnoDB
wp_wc_webhooks: Data: 0.02MB + Index: 0.02MB + Engine InnoDB
wp_wfblockediplog: Data: 0.47MB + Index: 0.00MB + Engine InnoDB
wp_wfblocks7: Data: 0.02MB + Index: 0.05MB + Engine InnoDB
wp_wfconfig: Data: 4.25MB + Index: 0.00MB + Engine InnoDB
wp_wfcrawlers: Data: 0.02MB + Index: 0.00MB + Engine InnoDB
wp_wffilechanges: Data: 0.02MB + Index: 0.00MB + Engine InnoDB
wp_wffilemods: Data: 14.55MB + Index: 0.00MB + Engine InnoDB
wp_wfhits: Data: 2.02MB + Index: 0.47MB + Engine InnoDB
wp_wfhoover: Data: 0.02MB + Index: 0.02MB + Engine InnoDB
wp_wfissues: Data: 0.02MB + Index: 0.06MB + Engine InnoDB
wp_wfknownfilelist: Data: 6.52MB + Index: 0.00MB + Engine InnoDB
wp_wflivetraffichuman: Data: 0.02MB + Index: 0.02MB + Engine InnoDB
wp_wflocs: Data: 0.02MB + Index: 0.00MB + Engine InnoDB
wp_wflogins: Data: 0.05MB + Index: 0.03MB + Engine InnoDB
wp_wfls_2fa_secrets: Data: 0.02MB + Index: 0.02MB + Engine InnoDB
wp_wfls_role_counts: Data: 0.02MB + Index: 0.00MB + Engine InnoDB
wp_wfls_settings: Data: 0.02MB + Index: 0.00MB + Engine InnoDB
wp_wfnotifications: Data: 0.02MB + Index: 0.00MB + Engine InnoDB
wp_wfpendingissues: Data: 0.02MB + Index: 0.06MB + Engine InnoDB
wp_wfreversecache: Data: 0.02MB + Index: 0.00MB + Engine InnoDB
wp_wfsecurityevents: Data: 0.02MB + Index: 0.00MB + Engine InnoDB
wp_wfsnipcache: Data: 0.02MB + Index: 0.05MB + Engine InnoDB
wp_wfstatus: Data: 0.22MB + Index: 0.14MB + Engine InnoDB
wp_wftrafficrates: Data: 0.02MB + Index: 0.00MB + Engine InnoDB
wp_wfwafconfig: Data: 1.52MB + Index: 0.00MB + Engine InnoDB
wp_wfwaffailures: Data: 0.02MB + Index: 0.00MB + Engine InnoDB
wp_wpr_rocket_cache: Data: 0.02MB + Index: 0.05MB + Engine InnoDB
wp_wpr_rucss_used_css: Data: 0.02MB + Index: 0.09MB + Engine InnoDB
wp_wrld_cached_entries: Data: 0.02MB + Index: 0.05MB + Engine InnoDB
wp_wsal_metadata: Data: 1.52MB + Index: 3.03MB + Engine InnoDB
wp_wsal_occurrences: Data: 1.52MB + Index: 0.25MB + Engine InnoDB
wp_wt_iew_action_history: Data: 0.48MB + Index: 0.00MB + Engine InnoDB
wp_wt_iew_mapping_template: Data: 0.02MB + Index: 0.00MB + Engine InnoDB Post Type Counts acf-field: 6
acf-field-group: 1
attachment: 1227
custom_css: 1
customize_changeset: 2
elementor_library: 8
elementor_snippet: 1
event: 17
groups: 4
location: 12
member: 673
nav_menu_item: 53
page: 73
post: 188
product: 40
product_variation: 56
revision: 18
sfwd-certificates: 4
sfwd-courses: 7
sfwd-lessons: 37
sfwd-question: 354
sfwd-quiz: 52
sfwd-topic: 45
shop_coupon: 12
shop_order: 2014
shop_order_refund: 4
tribe_event_series: 5
tribe_events: 127
tribe_organizer: 17
tribe_venue: 74 Security Secure connection (HTTPS): ✔
Hide errors from visitors: ✔ Active Plugins (37) Gravity Forms: by Gravity Forms – 2.7.17
Advanced Custom Fields: by WP Engine – 6.2.4
AIOSEO - Image SEO: by All in One SEO Team – 1.1.10
AIOSEO - Redirects: by All in One SEO Team – 1.3.2
Akismet Anti-spam: Spam Protection: by Automattic - Anti-spam Team – 5.3
All in One SEO Pro: by All in One SEO Team – 4.5.1.1
Better Search Replace: by WP Engine – 1.4.3
Classic Editor: by WordPress Contributors – 1.6.3
Duplicate Page: by mndpsingh287 – 4.5.3
Elementor Pro: by Elementor.com – 3.17.1
Elementor: by Elementor.com – 3.17.3
The Events Calendar Pro: by The Events Calendar – 6.2.4
Gravity Forms Entries Import: by WpExperts. – 1.3.3
Google Analytics for WordPress by MonsterInsights: by MonsterInsights – 8.22.0
Gravity Forms Akismet Add-On: by Gravity Forms – 1.0
LearnDash Licensing & Management: by LearnDash – 1.2
LearnDash LMS - ProPanel: by LearnDash – 2.1.4.2
WISDM Reports for LearnDash PRO: by WisdmLabs – 1.8.0
LearnDash LMS - WooCommerce Integration: by LearnDash – 1.9.6
OptinMonster: by OptinMonster Popup Builder Team – 2.15.0
Order Export & Order Import for WooCommerce: by WebToffee – 2.4.2
LearnDash LMS: by LearnDash – 4.5.3
The Events Calendar: Filter Bar: by The Events Calendar – 5.5.3
The Events Calendar: by The Events Calendar – 6.2.8.1
WISDM Reports for LearnDash FREE: by WisdmLabs – 1.8.0
Braintree for WooCommerce Payment Gateway: by WooCommerce – 3.0.9
WooCommerce: by Automattic – 8.3.0 (update to version 8.3.1 is available)
Wordfence Security: by Wordfence – 7.11.0
WordPress Importer: by wordpressdotorg – 0.8.1
WP All Export: by Soflyy – 1.4.1
WP All Import Pro: by Soflyy – 4.8.0
WP Activity Log: by Melapress – 4.6.1
WP All Import - ACF Add-On: by Soflyy – 3.3.8
WP All Import - User Import Add-On Pro: by Soflyy – 1.1.8
WP All Import - WooCommerce Import Add-On Pro: by Soflyy – 4.0.0
WPB Related Products Slider for WooCommerce: by wpbean – 1.3.6
WPS Hide Login: by WPServeur
NicolasKulka
wpformation – 1.9.9 Inactive Plugins (4) Database Management tool - Adminer: by Pexle Chris – 2.1.1
Events Manager: by Pixelite – 6.4.6.4
WooPayments: by Automattic – 6.8.0
WP Rocket: by WP Media – 3.15 Dropin Plugins (2) advanced-cache.php: advanced-cache.php
object-cache.php: Memcached Redux Must Use Plugins (5) Force Strong Passwords - WPE Edition: by Jason Cosper – 1.8.0
WP Engine Cache Plugin: by WP Engine – 1.1.5
WP Engine Seamless Login Plugin: by WP Engine – 1.6.1
WP Engine Security Auditor: by wpengine – 1.1.1
WP Engine System: by WP Engine – 5.0.1 Settings API Enabled: –
Force SSL: –
Currency: USD ($)
Currency Position: left
Thousand Separator: ,
Decimal Separator: .
Number of Decimals: 2
Taxonomies: Product Types: external (external)
grouped (grouped)
simple (simple)
variable (variable) Taxonomies: Product Visibility: exclude-from-catalog (exclude-from-catalog)
exclude-from-search (exclude-from-search)
featured (featured)
outofstock (outofstock)
rated-1 (rated-1)
rated-2 (rated-2)
rated-3 (rated-3)
rated-4 (rated-4)
rated-5 (rated-5) Connected to WooCommerce.com: ✔
Enforce Approved Product Download Directories: ✔
HPOS feature screen enabled: –
HPOS feature enabled: –
Order datastore: WC_Order_Data_Store_CPT
HPOS data sync enabled: – WC Pages Shop base: #56 - /shop-default/
Cart: #22830 - /cart/
Checkout: #22831 - /checkout/
My account: #22832 - /my-account/
Terms and conditions: ❌ Page not set Theme Name: Hello Elementor Child
Version: 2.0.0
Author URL: https://elementor.com/
Child Theme: ✔
Parent Theme Name: Hello Elementor
Parent Theme Version: 2.9.0
Parent Theme Author URL: https://elementor.com/?utm_source=wp-themes&utm_campaign=author-uri&utm_medium=wp-dash
WooCommerce Support: ✔ Templates Overrides: hello-theme-child-master/woocommerce/cart/cart-totals.php
hello-theme-child-master/woocommerce/cart/cart.php
hello-theme-child-master/woocommerce/content-single-product.php
hello-theme-child-master/woocommerce/single-product.php Braintree (Credit Card) Environment: Production
Tokenization Enabled: –
Debug Mode: Off Admin Enabled Features: activity-panels
analytics
product-block-editor
coupons
core-profiler
customer-effort-score-tracks
import-products-task
experimental-fashion-sample-products
shipping-smart-defaults
shipping-setting-tour
homescreen
marketing
mobile-app-banner
navigation
onboarding
onboarding-tasks
product-variation-management
remote-inbox-notifications
remote-free-extensions
payment-gateway-suggestions
shipping-label-banner
subscriptions
store-alerts
transient-notices
woo-mobile-welcome
wc-pay-promotion
wc-pay-welcome-page Disabled Features: customize-store
minified-js
new-product-management-experience
product-virtual-downloadable
product-external-affiliate
settings
async-product-editor-category-field Daily Cron: ✔ Next scheduled: 2023-12-08 13:14:53 -05:00
Options: ✔
Notes: 108
Onboarding: skipped Action Scheduler Complete: 814
Oldest: 2023-11-07 23:46:28 -0500
Newest: 2023-12-08 01:05:18 -0500 Pending: 7
Oldest: 2023-12-08 01:20:18 -0500
Newest: 2023-12-13 06:23:29 -0500 Status report information Generated at: 2023-12-08 01:12:52 -05:00
`

مشاهده پاسخ های این مطلب
———————————————
این مطلب از سایت انجمن وردپرس گردآوری شده است و کلیه حقوق مطلق به انجمن وردپرس می باشد در صورت مغایرت و یا بروز مشکل اطلاع دهید تا حذف گردد

منبع: انجمن وردپرس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا