هاست لینوکس

پلن 1 هاست لینوکس 50 مگابایتی

هاست 50 مگابایتی لینوکس
پهنای باند نامحدود

پلن 2 هاست لینوکس

هاست لینوکس حرفه ای
پهنای باند 500 گیگ

 • 100 مگابایت فضا
 • نامحدود اف تی پی
 • نامحدود ایمیل اکانت
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود دی ان اس
 • نامحدود دیگر امکانات
پلن 3 هاست لینوکس

هاست لینوکس حرفه ای
پهنای باند 500 گیگ

 • 200 مگابایت فضا
 • نامحدود اف تی پی
 • نامحدود ایمیل اکانت
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود دی ان اس
 • نامحدود دیگر امکانات
پلن 4 هاست لینوکس

هاست لینوکس حرفه ای
پهنای باند 500 گیگ

 • 500 مگابایت فضا
 • نامحدود اف تی پی
 • نامحدود ایمیل اکانت
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود دی ان اس
 • نامحدود دیگر امکانات
پلن 5 هاست لینوکس

هاست لینوکس حرفه ای
1000مگابایتی+3000 مگابایت هدیه
پهنای باند 500 گیگ

 • نامحدود اف تی پی
 • نامحدود ایمیل اکانت
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود دی ان اس
 • نامحدود دیگر امکانات
پلن 6 هاست لینوکس

هاست لینوکس حرفه ای
2000 مگابایتی=5000 مگابایت هدیه
پهنای باند 500 گیگ

 • نامحدود اف تی پی
 • نامحدود ایمیل اکانت
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود دی ان اس
 • نامحدود دیگر امکانات
پلن 7 هاست لینوکس

هاست لینوکس حرفه ای
3000 مگابایتی+10000 مگابایت هدیه
پهنای باند 500 گیگ

 • نامحدود اف تی پی
 • نامحدود ایمیل اکانت
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود دی ان اس
 • نامحدود دیگر امکانات
پلن 8 هاست لینوکس

هاست لینوکس حرفه ای
پهنای باند 500 گیگ

 • 5000 مگابایت +15000 مگابایت هدیه فضا
 • نامحدود اف تی پی
 • نامحدود ایمیل اکانت
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود دی ان اس
 • نامحدود دیگر امکانات
پلن 9 هاست لینوکس

هاست لینوکس حرفه ای
پهنای باند 500 گیگ

 • 10000 مگابایت+20000 مگابایت هدیه فضا
 • نامحدود اف تی پی
 • نامحدود ایمیل اکانت
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود دی ان اس
 • نامحدود دیگر امکانات
پلن 999 هاست لینوکس نامحدود

هاست لینوکس حرفه ای
پهنای باند 500 گیگ

 • نامحدود اف تی پی
 • نامحدود ایمیل اکانت
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود دی ان اس
 • نامحدود دیگر امکانات