هاست لینوکس داخل ایران

هاست 200 مگابایت اختصاصی لینوکس داخل ایران
هاست لینوکس اختصاصی داخل ایران-500 مگاباینی
هاست لینوکس اختصاصی داخل ایران-1000 مگاباینی
هاست لینوکس اختصاصی داخل ایران-10000 مگاباینی

هاست داخل ایران 2 گیگ+ 8 گیگ هدیه
2 گیگ رم
پشتیبانی ماهیانه 50 هزارتومان