بدون دسته بندی

کوئری زدن رو ی دیتا بیس


سلام خسته نباشیذ تو تعریف دیتا بیس زیر باید دو تا کوئری رو دیتا بیس زده بشه
1-مطلوب است تعداد روزها و مجموع ساعت کاری کارمندان در دو ماه اخیر.
2-لیست سفارشات مشتری های خاص در این هفته را نمایش دهید.

--CREATE DATABASE resturan3;


use resturan3;


create table manager
(
manage_id tinyint identity(100,1) primary key,
manage_name varchar(100) not null,
manage_address varchar(255),
manage_phone varchar(30) not null,
manage_rezome varchar(255),
);


create table shobe
(
shobe_id tinyint identity(1,1) primary key,
shobe_name varchar(100) not null,
shobe_address varchar(255) not null,
manager_id tinyint not null,
constraint manager_id_fk foreign key (manager_id)
references manager(manage_id)
);


create table karmand
(
karmand_id int identity(1,1) primary key,
kar_type int,
kar_name varchar(100),
kar_address varchar(500),
sh_id tinyint,
);


-- ALTER TABLE karmand
-- ADD FOREIGN KEY (PersonID) REFERENCES shobe(shobe_id);


ALTER TABLE karmand
ADD CONSTRAINT SHOBE_ID_FK
FOREIGN KEY (sh_id) REFERENCES shobe(shobe_id);


--drop table saatkari;
create table saatkari(
daynum Date not null ,
vorod_time time DEFAULT CONVERT(TIME, GETDATE()),
--vorod_time varchar(8) DEFAULT CONVERT(VARCHAR(8), GETDATE(), 108), --'hh:mi:ss'
khoroj_time time ,
karmandkarmandid int not null,
CONSTRAINT karmandid_FK FOREIGN KEY (karmandkarmandid)
REFERENCES karmand (karmand_id)
ON DELETE CASCADE
ON UPDATE CASCADE,


CONSTRAINT saat_pk PRIMARY KEY NONCLUSTERED (karmandkarmandid,daynum,vorod_time)


);
alter table saatkari ADD CONSTRAINT currenttime_c DEFAULT CONVERT(Date, GETDATE()) for daynum;
alter table saatkari DROP CONSTRAINT currenttime_c;


--alter table saatkari alter COLUMN daynum VARCHAR(8);
--alter table saatkari ADD CONSTRAINT currenttime_c DEFAULT CONVERT(VARCHAR(8), GETDATE(), 108) for datatime;


create table menu
(
menu_id int identity(1,1) primary key,
menu_info varchar(1000) not null,
);
alter table menu
drop column menu_info ;
alter table menu
add menu_price float,menu_title varchar(255),menu_desc varchar(255);


create table moshtarak
(
moshtarak_id int identity(1,1) primary key,
mosh_name varchar(50),
mosh_phone varchar(50),
mosh_addr varchar(255)
);


create table moshtarak_menu
(
tedad int not null,
daysweek tinyint,
me_id int not null,
constraint me_id_fk foreign key (me_id)
references menu(menu_id),
mosh_id int not null,
constraint mosh_id_fk foreign key (mosh_id)
references moshtarak(moshtarak_id),
);


چجوری باید این کار رو انجام بدیمبرنامه نویس
جهت کسب اطلاعات بیشتر به انجمن برنامه نویس مراجعه نمایید

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پنج + 7 =

دکمه بازگشت به بالا