وردپرس

مشکل نمایش ندادن مطالب یک دسته خاص از پست های سفارشی – هک و برنامه نویسی


سلام دوستان من برای یک پوسته یک پست سفارشی product اضافه کردم با استفاده از کد زیر : 

function custom_post_type() {
  // Set UI labels for Custom Post Type
  $labels = array(
  'name'        => _x( 'products', 'Post Type General Name', 'twentythirteen' ),
  'singular_name'    => _x( 'product', 'Post Type Singular Name', 'twentythirteen' ),
  'menu_name'      => __( 'Products', 'twentythirteen' ),
  'parent_item_colon'  => __( 'Parent Product', 'twentythirteen' ),
  'all_items'      => __( 'All products', 'twentythirteen' ),
  'view_item'      => __( 'View Product', 'twentythirteen' ),
  'add_new_item'    => __( 'Add New Product', 'twentythirteen' ),
  'add_new'       => __( 'Add New', 'twentythirteen' ),
  'edit_item'      => __( 'Edit Product', 'twentythirteen' ),
  'update_item'     => __( 'Update Product', 'twentythirteen' ),
  'search_items'    => __( 'Search Product', 'twentythirteen' ),
  'not_found'      => __( 'Not Found', 'twentythirteen' ),
  'not_found_in_trash' => __( 'Not found in Trash', 'twentythirteen' ),
  );
  // Set other options for Custom Post Type
  $args = array(
  'label'        => __( 'products', 'twentythirteen' ),
  'description'     => __( 'product news and reviews', 'twentythirteen' ),
  'labels'       => $labels,
  // Features this CPT supports in Post Editor
  'supports'      => array( 'title', 'editor', 'excerpt', 'author', 'thumbnail', 'comments', 'revisions', 'custom-fields','tags' ),
  // You can associate this CPT with a taxonomy or custom taxonomy.
  'taxonomies'     => array( 'genres' ),
  /* A hierarchical CPT is like Pages and can have
  * Parent and child items. A non-hierarchical CPT
  * is like Posts.
  */
  'hierarchical'    => true,
  'public'       => true,
  'show_ui'       => true,
  'show_in_menu'    => true,
  'show_in_nav_menus'  => true,
  'show_in_admin_bar'  => true,
  'menu_position'    => 5,
  'can_export'     => true,
  'has_archive'     => true,
  'exclude_from_search' => false,
  'publicly_queryable' => true,
  'capability_type'   => 'page',
  );
  // Registering your Custom Post Type
  register_post_type( 'products', $args );
  }
  /* Hook into the 'init' action so that the function
  * Containing our post type registration is not
  * unnecessarily executed.
  */
  register_post_type( 'products' , $args );
  register_taxonomy("categories", array("products"), array("hierarchical" => true, "label" => "Categories", "singular_label" => "Category", "rewrite" => array( 'slug' => 'products', 'with_front'=> false )));
  add_action( 'init', 'custom_post_type', 0 );

و با استفاده از کد زیر میخوام مطالب بعضی از دسته های این پست سفارشی رو نمایش بده :

 

$cat_posts= new WP_Query(array( 'post_type'=>'products','post_status'=>'publish','order'=>'DESC','orderby'=>'ID','cat'=>'17','posts_per_page'=>'10')); 
if($cat_posts->have_posts()):
while($cat_posts->have_posts()): $cat_posts->the_post();?>
<?php the_title();?>
<?php endwhile; endif; wp_reset_query();

 

اما هرررررررررر کاری میکنم هیچ پستی رو نشون نمیده ! مشکل کجاس ؟منبع: وردپرس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

5 × 1 =

دکمه بازگشت به بالا