تماس با ما: 02166057992 چت آنلاین   ورود

مشکل درگاه بانکی پس از بازگشت وقتی ssl سایت فعال می شود


با درود
وقتی ssl سایت را فعال می کنم در بازگشت از بانک دچار مشکل می شود ارور خاصی هم نمی دهد کد درگاه تجارت به شرح ذیل می باشد آیا باید برای ssl تغییراتی انجام داد؟

کد:

function tejarat_request(){

    require_once "pack/nusoap/nusoap.php";

    $SOAP = new nusoap_client('https://ikc.shaparak.ir/XToken/Tokens.xml',true);

    $SOAP->soap_defencoding = 'UTF-8';

    if($this->soap_error($SOAP, 711)) return $this->out_msg;

   

    $parameters = array(

        'amount' => $this->pay_amount,

        'merchantId' => ENGINE::$config->epay->tejarat->merchant_id,

        'invoiceNo' => $this->pay_id,

        'paymentId' => $this->pay_id,

        'revertURL' => $this->callback_url,

    );

    $result = $SOAP->call('MakeToken', array($parameters));

    if($this->soap_error($SOAP, 712, $result)) return $this->out_msg;

    $PAYINFO['pay'] = $result;

    $this->save_info('info', json_encode($PAYINFO));

    if($result['MakeTokenResult']['result'] == 'false')

        return '<div class="alert danger">خطای 07130: خطا در اتصال به درگاه!</div>';

   

    return '<form action="https://ikc.shaparak.ir/tpayment/payment/Index" method="post" id="EpayForm">'.

    '<h5>'.ENGINE::fa_digits(number_format($this->pay_amount)).' ریـال</h5>'.

    '<img src="lib/img/epay-tejarat.png" vspace="5">'.

    '<p>درحال اتصال به درگاه پرداخت ...</p>'.

    '<input type="hidden" name="token" value="'.$result['MakeTokenResult']['token'].'">'.

    '<input type="hidden" name="merchantId" value="'.ENGINE::$config->epay->tejarat->merchant_id.'">'.

    '<noscript><input type="submit" class="button" value="پرداخـت"></noscript></form>';

}

function tejarat_response(){

    $this->pay_id = intval($_POST['paymentId']);

    $this->pay_refid = $_POST['referenceId'];

    $this->pay_amount = newdb()->read('amount','epayment',"id=$this->pay_id");

    $this->save_info('ref_id', $this->pay_refid);

    $PAYINFO['token'] = $_POST['token'];

    $PAYINFO['resultCode'] = $_POST['resultCode'];

    $this->save_info('info', json_encode($PAYINFO) );

    if( $_POST['resultCode'] != 100 ) return false;

   

    $SOAP = new nusoap_client('https://ikc.shaparak.ir/XVerify/Verify.xml',true);

    $SOAP->soap_defencoding='UTF-8';

    if($this->soap_error($SOAP, 721)) return false;

   

    $params = array(

        'token' => $_POST['token'],

        'merchantId' => ENGINE::$config->epay->tejarat->merchant_id,

        'referenceNumber' => $this->pay_refid,

        'sha1Key' => ENGINE::$config->epay->tejarat->sha1key,

    );

    $result = $SOAP->call('KicccPaymentsVerification', $params);

    $PAYINFO['verify'] = $result;

    $this->save_info('info', json_encode($PAYINFO));

    if($this->soap_error($SOAP, 722, $result)) return false;

   

    return $result['KicccPaymentsVerificationResult'] == $this->pay_amount;

}
انجمن تخصصی وب هاستینگ ایران
جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت پاسخ به انجمن تخصصی وب هاستینگ ایران مراجعه نمایید

نظرات شما

WhatsApp chat