تماس با ما: 02166057992 چت آنلاین   ورود

عدم دسترسی به پیشخوان سایت ها در ورد پرس شبکه – چند سایته


سلام

من با اموزش های موجود تو وب وردپرسم رو شبکه کردم منتها هیچ کدوم از سایت های فرعی ایجاد شده به غیر از سایت اصلی دسترسی به پیشخوان ندارم بعد از انتخاب دسترسی به پیشخوان

با پیغام

The page isn’t redirecting properly

An error occurred during a connection to ********.org.

    This problem can sometimes be caused by disabling or refusing to accept cookies.

مواجه میشم پاک کردن کوکی استفاده از مرورگرهای دیگه رو هم امتحان کردم ولی جواب نداده البته این سایت ها به صورت دایرکتوری ایجاد شدند نه ساب دامین چون تو ساب دامین اصلا انگار هسته ی وردپرس رو نمیشناسه البته بگم که من

 از طریق سی پنل ویل کارت درست کردم با این حال وقتی باساب دامین سایت جدید ایجاد میکنم با پیغام not find مواجه میشم البته من گمون میکنم این مشکل به خاطر کانفیگ های هاست باشه با اینکه من کاملا طبق اموزش های موجود و کاملا دقیق تغییرات رو  باری ایجاد وردگرس شبکه تو فایل های هاستم دادم

محتوای فایل .htaccess

#This Apache config file was created by Duplicator Installer on 2020-04-28 12:49:52.
#The original can be found in archived file with the name .htaccess__[HASH]

# BEGIN WordPress
# دستورالعمل‌های (خطوط) بین “BEGIN WordPress” و “END WordPress”
# به طور پویا تولید شده‌اند، و فقط باید به وسیلهٔ صافی‌های وردرپرس ویرایش شوند.
# هر تغییری در دستورالعمل‌های بین این نشان‌گرها بازنویشی خواهند شد.
RewriteEngine On
RewriteRule .* – [E=HTTP_AUTHORIZATION:%{HTTP:Authorization}]
RewriteBase /
RewriteRule ^index.php$ – [L]

# add a trailing slash to /wp-admin
RewriteRule ^wp-admin$ wp-admin/ [R=301,L]

RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -f [OR]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -d
RewriteRule ^ – [L]
RewriteRule ^(wp-(content|admin|includes).*) $1 [L]
RewriteRule ^(.*.php)$ $1 [L]
RewriteRule . index.php [L]

انتهای فایل wpconfig

 * WordPress Database Table prefix.
 *
 * You can have multiple installations in one database if you give each
 * a unique prefix. Only numbers, letters, and underscores please!
 */
$table_prefix = ‘4vcuAto_’;


define(‘WP_ALLOW_MULTISITE’, true);
define(‘WP_AUTO_UPDATE_CORE’, true);
define(‘MULTISITE’, true);
define(‘SUBDOMAIN_INSTALL’, true);
define(‘DOMAIN_CURRENT_SITE’, ‘*********.org’);
define(‘PATH_CURRENT_SITE’, ‘/’);
define(‘SITE_ID_CURRENT_SITE’, 1);
define(‘BLOG_ID_CURRENT_SITE’, 1);

/* That’s all, stop editing! Happy publishing. */
/* Multisite */
define(‘WP_ALLOW_MULTISITE’, true);
/** Absolute path to the WordPress directory. */
if ( ! defined( ‘ABSPATH’ ) ) {
    define( ‘ABSPATH’, dirname( __FILE__ ) . ‘/’ );
}

/** Sets up WordPress vars and included files. */
require_once ABSPATH . ‘wp-settings.php’;

 


ویرایش شده توسط jfarahani

اضافه کردن مستنداتمنبع: وردپرس

نظرات شما

WhatsApp chat