تماس با ما: 02166057992 چت آنلاین   ورود

سوال: لیست زیرمجموعه های غیر فعال


سلام
فرض کنید جدول زیر را داریم

CREATE TABLE [dbo].[Table_1](
[Id] [int] NOT NULL,
[Name] [nvarchar](50) NOT NULL,
[ParentId] [int] NULL,
[Status] [bit] NOT NULL,
CONSTRAINT [PK_Table_1] PRIMARY KEY CLUSTERED
(
[Id] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]
GO;
INSERT INTO [dbo].[Table_1]
([Id],[Name],[ParentId] ,[Status] )
VALUES
(1,'آسیا', null, 1),
(2,'ایران', 1, 1),
(3,'شهرری', 2, 0),
(4,'کرج', 2, 1),
(5,'مهرشهر', 4, 1),
(6,'عظیمه', 4, 0);

حال می خواهم وقتی کد ایران را وارد کردم لیست تمام زیرمجموعه های غیر فعال ایران را برگرداند (فرزند اول تا فرزند فرزند….)
مثلا باتوجه به اطلاعات جدول بالا
خروجی لیست برابر با شهرری و عظیمه باشد
کد مروبطه را چگونه بنویسمبرنامه نویس
جهت کسب اطلاعات بیشتر به انجمن برنامه نویس مراجعه نمایید

نظرات شما

WhatsApp chat