تماس با ما: 02166057992 چت آنلاین   ورود
لیست قیمت خدمات Active شبکه

ردیف نوع سرویس قیمت (تومان) توضیحات
1 نصب ویندوز سرور 2003 50,000 بر مبناى نصب بر روى هر دستگاه سرور
2 نصب ویندوز XP, Vista 20,000 بر مبناى نصب بر روى هر ایستگاه کارى
3 نصب دومین کنترلر + DNS و DHCP 150,000 نصب بر روى Win 03 Server آماده و بدون اشکال
4 تنظیمات هر ایستگاه کارى جهت عضویت در شبکه 15,000 تنظیمات بر روى هر Client با OS آماده و بدون اشکال
5 نصب و راه اندازى E-Mail Server 150,000 نصب بر روى Win 03 Server آماده و بدون اشکال
6 نصب و راه اندازى اینترنت شیرینگ و Firewall 120,000 نصب بر روى Win 03 Server آماده و بدون اشکال
7 نصب ویروس یاب سرور با مدیریت تحت شبکه 100,000 نصب بر روى Win 03 Server آماده و بدون اشکال
8 نصب ویروس یاب هر ایستگاه کارى با مدیریت تحت شبکه 10,000 تنظیمات بر روى هر Client با OS آماده و بدون اشکال
9 نصب و راه اندازى Fax Server 120,000 نصب بر روى Win 03 Server آماده و بدون اشکال
10 نصب و راه اندازى Windows Sharepoint Services 120,000 نصب بر روى Win 03 Server آماده و بدون اشکال
11 نصب و راه اندازى Windows Server Update Services 150,000 نصب بر روى Win 03 Server آماده و بدون اشکال
12 نصب و راه اندازى سرویس FTP بر مبناى حداقل 2 ساعت خدمات کارشناسى نصب بر روى Win 03 Server آماده و بدون اشکال
13 نصب و راه اندازى سرویس IIS بر مبناى حداقل 2 ساعت خدمات کارشناسى نصب بر روى Win 03 Server آماده و بدون اشکال
14 نصب و راه اندازى سرویس VPN بر مبناى حداقل 2 ساعت خدمات کارشناسى نصب بر روى Win 03 Server آماده و بدون اشکال
15 نصب و راه اندازى سرویس RAS بر مبناى حداقل 2 ساعت خدمات کارشناسى نصب بر روى Win 03 Server آماده و بدون اشکال
16 نصب و راه اندازى سرویسهاى DHCP, DNS, DFS بر مبناى حداقل 2 ساعت خدمات کارشناسى نصب بر روى Win 03 Server آماده و بدون اشکال
17 نصب و راه اندازى File Server به همراه تعریف سطوح دسترسى بر مبناى حداقل 3 ساعت خدمات کارشناسى نصب بر روى Win 03 Server آماده و بدون اشکال
18 نصب و راه اندازى سرویس Backup بر مبناى حداقل 2 ساعت خدمات کارشناسى نصب بر روى Win 03 Server آماده و بدون اشکال
19 راه اندازى سرویس تلفن VOIP توافقى این سرویس شامل سرور، نرم افزار سرور، و Gateway خاص خود است.
20 نفر ساعت خدمات کارشناسى شبکه 12,000 مبناى محاسبه نفر ساعت از زمان ترک شرکت تا بازگشت به محل شرکت مى باشد.
21 تنظیمات خاص Group Policy بر مبناى حداقل 2 ساعت خدمات کارشناسى بر روى Domain Controller آماده و بدون اشکال

 

WhatsApp chat