تماس با ما: 02166057992 چت آنلاین   ورود

حرفه ای: بررسی وجود و نصب فونت در ویندوز


گاهی اوقات پس از نصب برنامه مان در ویندوزی دیگر با در صورت عدم نصب فونت با مشکلات زیادی روبرو خواهیم شد که این موضوع با بررسی در ابتدای ورود به برنامه قابل حل میباشد
Dim i As Integer
Dim Flag As Boolean
Dim testTxt As String
testTxt = "B Titr"
For i = 0 To Printer.FontCount – 1
If testTxt = Printer.Fonts(i) Then
Flag = True
Exit For
End If
Next i
If Flag = True Then
Else
MsgBox "فونت B Titr نصب نیست لطفا نسبت به نصب آن اقدام نمایید سپس برنامه را باز نمایید"
End
End Ifبرنامه نویس
جهت کسب اطلاعات بیشتر به انجمن برنامه نویس مراجعه نمایید

نظرات شما

WhatsApp chat