فناوری اطلاعات

اقدامات زیرساخت برای توسعه اینترنت بین الملل/ افزایش ظرفیت شبکهبه گزارش خبرنگار مهر، شرکت ارتباطات زیر ساخت در گزارشی سرفصلهای عملکرد این شرکت در سال ۱۴۰۱ را منتشر و نسبت به برخی اهداف و اقدامات پیش رو اطلاع رسانی کرده است.

این شرکت اجرای ۱۴۷۵ پروژه متعدد از ابتدای سال ۱۴۰۱، برگزاری بیش از ۱۴۲ مناقصه درسطح معاملات عمده و انعقاد قراردادهای مرتبط با آن، مشارکت فعال اعضای هیئت مدیره، مدیران و پرسنل و پنج برابرشدن حجم پروژه‌ها نسبت به سال گذشته را به بعنوان بخشی از عملکرد خود عنوان کرده است.

همچنین در بخش زیرســـاخت‌های ارتباطـــی و اطلاعاتـی شـبکه ملـی اطلاعات عملکرد این شرکت توسعه ۶۰ درصدی شبکه ملی اطلاعات عنوان شده است که شرکت زیرساخت در این میان نقش بیش از ۶۸ درصدی ایفا کرده است.

سایر بخش های این گزارش به شرح زیر است:

توسعه ظرفیت شبکه IP

هدف: افزایش۸۰ درصدی ظرفیت شبکه‌ IP نسبت به ابتدای دولت سیزدهم تا پایان ۱۴۰۲

*عقد بزرگترین قرارداد تاریخ شرکت ارتباطات زیرساخت به لحاظ معادل ریالی

*بهره برداری کامل در تابستان ۱۴۰۲

توسعه ظرفیت شبکه انتقال

هدف: افزایش۱۰۰ درصدی ظرفیت شبکه‌ انتقال نسبت به ابتدای دولت سیزدهم تا پایان ۱۴۰۲

*افزایـــش ظرفیـــت ۲۰ ترابیت‌برثانیـــه بـــا اســـتفاده از توانمنـــدی داخـــل بهره‌بـــرداری ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲

*افزایــش ظرفیــت ۱۵ ترابیت‌برثانیــه شــبکه‌ موجــود از شـهریور ۱۴۰۰ تـا انتهـای ۱۴۰۲

توسعه مرکز تبادل ترافیک IXP

هدف: حمایت از افزایش تولید ترافیک داخل، کاهش هزینه‌ها و بهبود کیفیت و سرعت

*فعال‌ســازی نقــاط حضــورIXP در۵ اســتان درســال۱۴۰۱ و برنامه‌ریــزی حضــوردر۳ اســتان دیگــرتــاپایــان۱۴۰۲

*رکوردشـکنی ترافیـکIXP بـه بیـش از ۲.۴ ترابیت‌برثانیـه ولکترافیـک داخـل بـه۵.۶ ترابیت‌برثانیـه

*افزایـــش ظرفیـــت IXP از ۶ ترابیت‌برثانیـــه بـــه ۲۴ ترا بیت‌برثانیـــه

*تهیه و اجرای دستورالعمل اتصال امن به IXP

*ورود به بازار محتوا و انعقاد تفاهم‌نامه با تولیدکنندگان محتوا

*افزایش ظرفیت IIXP به۴ترابیت‌ برثانیه در منطقه پیام

توسعه اینترنت بین‌الملل

هدف: ارتقاء کیفیت و سرعت اینترنت بین‌الملل

*افزایـــش۵۰ درصـــدی ظرفیـــت فعـــال اینترنـــت بین‌الملـــل درســـال ۱۴۰۱

*تهیه و اجرای الزامات فنی اتصال امن به IGW

*استقرارسامانه DDOS داخلی بر بسترIGW

*خودکفایــی در تعمیــر کابل‌هــای دریایــی و رفــع مشــکل قطعی‌هــای بلندمــدت لینک‌هــای بین‌الملــل

*آغــاز توســعه‌ شــبکه‌ IGW بــه ظرفیــت ۳ ترابیت‌برثانیــه و تکمیــل در ســال ۱۴۰۲

توسعه فیبر و ایستگاه‌ها

هدف: افزایش نقاط حضور شرکت ارتباطات زیرساخت و کاهش آسیب‌پذیری‌ها

*ایجـــاد فیبـــرجزایـــر ابوموســـی، تنـــب بـــزرگ، تنـــب کوچـــک و هندورابـی: ۵.۱۴۳ کیلومتـر فیبـردریایـی و ۵.۸کیلومتـرفیبرخشــکی

*ایجـــاد مســـیرهای افزونـــه از دو مســـیرکامـــا مجـــزا بیـــن مراکـــز حســـاس

*آغــاز ســاخت ۲۷ ایســتگاه و تکمیــل ۸ ایســتگاه فیبرنــوری جهــت پــروژه انتقــال و فیبــر جزایــر

توسعه خدمات زیرساخت ارتباطی

هدف: کاهش وابستگی به خدمات خارجی و توسعه‌ شبکه ملی اطالعات

*افتتـــاح پـــروژه NTP در ۶ اســـتان و همچنیـــن برگـــزاری رزمایـــش پایـــداری آن

*ارائه سرویسDDoS به زیرساخت‌های حساس و حیاتی

*ابــلـاغ و اجـــرای الزامـــات مقاوم‌ســـازی اپراتورهـــا دربرابـــرحمــلـات بـــا همـــکاری مرکـــز ملـــی و هماهنگ‌کننده‌هـــا

حمایت از پیام‌رسان‌ها

هدف: توان افزایی پیام‌رسان‌ها درپاسخ‌گویی به نیاز مردم

*ایجـــاد ابـــر زیرســـاخت در قالـــب IaaS و ارائـــه خدمـــاتCephو Kuber بـــه برخـــی از پیام‌رســـان‌ها

*ارائه سرویسOut-Call به پیام‌رسان‌ها

توسعه قطب مراکز داده

هدف: تمرکززدایی محتوا از تهران و محلی‌سازی پاسخ‌گویی به نیازهای کاربران

*جانمایی ۴ نقطه، تعیین زمین، اخذ مجوز پدافند غیرعامل

*آغـاز فرآینـد دیوارکشـی، تعییـن نقشـه و سـاخت ایسـتگاه زیرسـاخت در قطب‌هـــا و برنامه‌ریـــزی جهـــت تکمیـــل درســـال ۱۴۰۲

*اعـــلام فراخـــوان دعـــوت بـــه همـــکاری بخـــش خصوصـــی جهـــت ســـرمایه‌گذاری در قطب‌هـــای مراکـــز داده

*ایجـاد زیرسـاخت ارتباطـی در۲ قطـب مرکـز داده و آغـاز فرآینـد ایجـاد زیرسـاخت ارتباطـی بـرای ۲ قطـب دیگـر

ارائه خدمات بهبود کیفیت دسترسی

هدف: کاهش مشکلات کاربران دردسترسی به سرویس‌های مورد نیازشان در فضای مجازی

*راه‌اندازی سرویس راداربازی با ۲۰۰ بازی مختلف بیش از ۷ میلیون کاربر تا ابتدای سال ۱۴۰۲

*راه‌انـــدازی ســـامانه ماحی‌گیـــری جهـــت شناســـایی ســـایت‌های قمــارو فیشــینگ، شناســایی خــودکار۵۲ هــزاردامنــه قمــار و ۱۷ هــزار دامنــه فیشــینگ

اقدامات پایداری شبکه

هدف: تشکیل کمیته پایداری و بازدیدهای استانی

*تهیه طرح جامع پاور شبکه و ارتباطات شبکه مادر مخابراتی

*تهیه‌ الزامات مقاوم‌سازی مسیرهای فیبرنوری و آغاز عملیات اجرایی

*به‌روزرسانی و اجرای سند پایش مسیرهای فیبرنوری

*مدیریت بهینه و ساماندهی خدمات Connection Crossو location-Co در کشور

این خبر را در ایران وب سازان مرجع وب و فناوری دنبال کنید

منبع:مهر

دکمه بازگشت به بالا