بدون دسته بندی

ارور در cent os7


یه مشکل تو نصب یه اسکریپت دارم برا پایتون کسی می تونه کمک کنه؟
Command "/usr/bin/python3 -u -c "import setuptools, tokenize;file=’/tmp/pip-build-dyoymr8y/cytoolz/setup.py’;f=getattr(tokenize, ‘open’, open)(file);code=f.read().replace(‘rn’, ‘n’);f.close();exec(compile(code, file, ‘exec’))" install –record /tmp/pip-mx9gjjf6-record/install-record.txt –single-version-externally-managed –compile" failed with error code 1 in /tmp/pip-build-dyoymr8y/cytoolz/

وقتی این دستور رو می زنم ارور بالا می یاد تو cent os7

sudo pip3 install tronapi

اینم سورس گیت هابش
https://github.com/iexbase/tron-api-python

– – – Updated – – –

کد:

  copying cytoolz/tests/test_utils.py -> build/lib.linux-x86_64-3.6/cytoolz/tests    running build_ext
    building 'cytoolz.dicttoolz' extension
    creating build/temp.linux-x86_64-3.6
    creating build/temp.linux-x86_64-3.6/cytoolz
    gcc -pthread -Wno-unused-result -Wsign-compare -DDYNAMIC_ANNOTATIONS_ENABLED=1 -DNDEBUG -O2 -g -pipe -Wall -Werror=format-security -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -Wp,-D_GLIBCXX_ASSERTIONS -fexceptions -fstack-protector-strong -grecord-gcc-switches -m64 -mtune=generic -fasynchronous-unwind-tables -fstack-clash-protection -fcf-protection -D_GNU_SOURCE -fPIC -fwrapv -O2 -g -pipe -Wall -Werror=format-security -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -Wp,-D_GLIBCXX_ASSERTIONS -fexceptions -fstack-protector-strong -grecord-gcc-switches -m64 -mtune=generic -fasynchronous-unwind-tables -fstack-clash-protection -fcf-protection -D_GNU_SOURCE -fPIC -fwrapv -O2 -g -pipe -Wall -Werror=format-security -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -Wp,-D_GLIBCXX_ASSERTIONS -fexceptions -fstack-protector-strong -grecord-gcc-switches -m64 -mtune=generic -fasynchronous-unwind-tables -fstack-clash-protection -fcf-protection -D_GNU_SOURCE -fPIC -fwrapv -fPIC -I/usr/include/python3.6m -c cytoolz/dicttoolz.c -o build/temp.linux-x86_64-3.6/cytoolz/dicttoolz.o
    unable to execute 'gcc': No such file or directory
    error: command 'gcc' failed with exit status 1
   
    ----------------------------------------
Command "/usr/bin/python3.6 -u -c "import setuptools, tokenize;__file__='/tmp/pip-build-512r52bs/cytoolz/setup.py';f=getattr(tokenize, 'open', open)(__file__);code=f.read().replace('rn', 'n');f.close();exec(compile(code, __file__, 'exec'))" install --record /tmp/pip-1d1p_qqb-record/install-record.txt --single-version-externally-managed --compile" failed with error code 1 in /tmp/pip-build-512r52bs/cytoolz/
انجمن تخصصی وب هاستینگ ایران
جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت پاسخ به انجمن تخصصی وب هاستینگ ایران مراجعه نمایید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سیزده + یازده =

دکمه بازگشت به بالا