پازل: تصاویر متفاوت

به «پازل» ۲۲ مهرماه ۱۳۹۶ خوش آمدید! دویست و دومین قسمت از سری «پازل» شامل دو بخش است: پاسخ معمای دویست و یکم و البته یک «پازل» جدید! با زومیت همراه باشید. پازل هفته‌ی گذشته یک معمای ریاضی متوسط بود. برای محاسبه پاسخ، ابتدا باید میانگین دو عدد را در عدد ۲ ضرب نموده و[…]

پازل: فاصله‌‌ ایجاد شده

به «پازل» ۷ مهر ۱۳۹۶، اولین پازل پاییزی سال ۹۶ خوش آمدید! سری «پازل» به صورت هفتگی و در روزهای جمعه منتشر می‌شود. دویستمین قسمت از سری «پازل» شامل دو بخش است: پاسخ معمای صد و نود و نهم و البته یک «پازل» جدید! با زومیت همراه باشید. پازل هفته‌ی گذشته یک معمای ریاضی ساده بود.[…]

پازل: فاصله‌‌ ایجاد شده

به «پازل» ۷ مهر ۱۳۹۶، اولین پازل پاییزی سال ۹۶ خوش آمدید! سری «پازل» به صورت هفتگی و در روزهای جمعه منتشر می‌شود. دویستمین قسمت از سری «پازل» شامل دو بخش است: پاسخ معمای صد و نود و نهم و البته یک «پازل» جدید! با زومیت همراه باشید. پازل هفته‌ی گذشته یک معمای ریاضی ساده بود.[…]

پازل: ترکیب آخر

به «پازل» ۳۱ شهریور ۱۳۹۶ آخرین روز از تابستان، خوش آمدید! سری «پازل» به صورت هفتگی و در روزهای جمعه منتشر می‌شود. صد و نود و نهمین قسمت از سری «پازل» شامل دو بخش است: پاسخ معمای صد و نود و هشتم و البته یک «پازل» جدید! با زومیت همراه باشید. پازل هفته‌ی گذشته یک معمای[…]

پازل: ترکیب آخر

به «پازل» ۳۱ شهریور ۱۳۹۶ آخرین روز از تابستان، خوش آمدید! سری «پازل» به صورت هفتگی و در روزهای جمعه منتشر می‌شود. صد و نود و نهمین قسمت از سری «پازل» شامل دو بخش است: پاسخ معمای صد و نود و هشتم و البته یک «پازل» جدید! با زومیت همراه باشید. پازل هفته‌ی گذشته یک معمای[…]

پازل: شکل متفاوت

به «پازل» ۲۴ شهریور ۱۳۹۶ خوش آمدید! سری «پازل» به صورت هفتگی و در روزهای جمعه منتشر می‌شود. صد و نود و هشتمین قسمت از سری «پازل» شامل دو بخش است: پاسخ معمای صد و نود و هفتم و البته یک «پازل» جدید! با زومیت همراه باشید. پازل هفته‌ی گذشته یک معمای ریاضی متوسط بود. با[…]

پازل: توپ‌های رنگی

به «پازل» ۱۷ شهریور ۱۳۹۶ خوش آمدید! سری «پازل» به‌صورت هفتگی و در روزهای جمعه منتشر می‌شود. صد و نود و هفتمین قسمت از سری «پازل» شامل دو بخش است: پاسخ معمای صد و نود و ششم و البته یک «پازل» جدید! با زومیت همراه باشید. پازل هفته‌ی گذشته یک معمای هوش متوسط بود. با توجه[…]

پازل: توپ‌های رنگی

به «پازل» ۱۷ شهریور ۱۳۹۶ خوش آمدید! سری «پازل» به‌صورت هفتگی و در روزهای جمعه منتشر می‌شود. صد و نود و هفتمین قسمت از سری «پازل» شامل دو بخش است: پاسخ معمای صد و نود و ششم و البته یک «پازل» جدید! با زومیت همراه باشید. پازل هفته‌ی گذشته یک معمای هوش متوسط بود. با توجه[…]

پازل: طرح چهارم

به «پازل» ۱۰ شهریور ۱۳۹۶ خوش آمدید! سری «پازل» به صورت هفتگی و در روزهای جمعه منتشر می‌شود. صد و نود و ششمین قسمت از سری «پازل» شامل دو بخش است: پاسخ معمای صد و نود و پنجم و البته یک «پازل» جدید! با زومیت همراه باشید. پازل هفته‌ی گذشته یک معمای ریاضی متوسط بود. با[…]