پازل: عدد متفاوت

به «پازل» ۲۷ مرداد ۱۳۹۶ خوش آمدید! سری «پازل» به‌صورت هفتگی و در روزهای جمعه منتشر می‌شود. صد و نود و چهارمین قسمت از سری «پازل» شامل دو بخش است: پاسخ معمای صد و نود و سوم و البته یک «پازل» جدید! با زومیت همراه باشید. پازل هفته‌ی گذشته یک معمای ریاضی متوسط بود. با توجه[…]

پازل: مسابقه اتومبیلرانی

به «پازل» ۲۰ مرداد ۱۳۹۶ خوش آمدید! سری «پازل» به صورت هفتگی و در روزهای جمعه منتشر می‌شود. صد و نود و سومین قسمت از سری «پازل» شامل دو بخش است: پاسخ معمای صد و نود و دوم و البته یک «پازل» جدید! با زومیت همراه باشید. پازل هفته‌ی گذشته یک معمای هوش سخت بود. با[…]

پازل: تصویر گمشده

به «پازل» ۱۳ مرداد ۱۳۹۶ خوش آمدید! سری «پازل» به صورت هفتگی و در روزهای جمعه منتشر می‌شود. صد و نود و دومین قسمت از سری «پازل» شامل دو بخش است: پاسخ معمای صد و نود و یکم و البته یک «پازل» جدید! با زومیت همراه باشید. پازل هفته‌ی گذشته یک معمای هوش متوسط بود. در[…]

پازل: ساعت پنجم

به «پازل» ۶ مرداد ۱۳۹۶ خوش آمدید! سری «پازل» به صورت هفتگی و در روزهای جمعه منتشر می‌شود. صد و نود و یکمین قسمت از سری «پازل» شامل دو بخش است: پاسخ معمای صد و نودم و البته یک «پازل» جدید! با زومیت همراه باشید. پازل هفته‌ی گذشته یک معمای ریاضی متوسط بود. با توجه به[…]

پازل: خانه‌های خیابان

به «پازل» ۳۰ تیر ۱۳۹۶ خوش آمدید! سری «پازل» به‌صورت هفتگی و در روزهای جمعه منتشر می‌شود. صد و نودمین قسمت از سری «پازل» شامل دو بخش است: پاسخ معمای صد و هشتاد و نهم و البته یک «پازل» جدید! با زومیت همراه باشید. پازل هفته‌ی گذشته یک معمای ریاضی متوسط بود. با[…]

پازل: مکعب روبیک قرمز

به «پازل» ۲۳ تیر ۱۳۹۶ خوش آمدید! سری «پازل» به‌صورت هفتگی و در روزهای جمعه منتشر می‌شود. صد و هشتاد و نهمین قسمت از سری «پازل» شامل دو بخش است: پاسخ معمای صد و هشتاد و هشتم و البته یک «پازل» جدید! با زومیت همراه باشید. پازل هفته‌ی گذشته یک معمای ریاضی متوسط بود. با توجه[…]

پازل: ساعت‌ها

به «پازل» ۱۶ تیر ۱۳۹۶ خوش آمدید! سری «پازل» به صورت هفتگی و در روزهای جمعه منتشر می‌شود. صد و هشتاد و هشتمین قسمت از سری «پازل» شامل دو بخش است: پاسخ معمای صد و هشتاد و هفتم و البته یک «پازل» جدید! با زومیت همراه باشید. پازل هفته‌ی گذشته یک معمای ریاضی سخت بود. هر[…]

پازل: ملوانان شجاع

به «پازل» ۹ تیر ۱۳۹۶ خوش آمدید! سری «پازل» به صورت هفتگی و در روزهای جمعه منتشر می‌شود. صد و هشتاد و هفتمین قسمت از سری «پازل» شامل دو بخش است: پاسخ معمای صد و هشتاد و ششم و البته یک «پازل» جدید! با زومیت همراه باشید. پازل هفته‌ی گذشته یک معمای ریاضی متوسط بود. برای[…]

پازل: سفر تابستانی

به «پازل» ۲ تیر ۱۳۹۶، اولین پازل تابستانی زومیت خوش آمدید! سری «پازل» به صورت هفتگی و در روزهای جمعه منتشر می‌شود. صد و هشتاد و ششمین قسمت از سری «پازل» شامل دو بخش است: پاسخ معمای صد و هشتاد و پنجم و البته یک «پازل» جدید! با زومیت همراه باشید. پازل هفته‌ی گذشته یک معمای[…]