پازل: شکل‌های همزاد

به «پازل» ۲۵ آذرماه ۱۳۹۶، آخرین پازل پاییزی خوش آمدید! سری «پازل» به صورت هفتگی و در روزهای شنبه منتشر می‌شود. دویست و یازدهمین قسمت از سری «پازل» شامل دو بخش است: پاسخ معمای دویست و دهم و البته یک «پازل» جدید! با زومیت همراه باشید. پازل هفته‌ی گذشته یک معمای منطقی متوسط بود. با توجه[…]

پازل: اسب مسابقه

به «پازل» ۱۷ آذرماه ۱۳۹۶ خوش آمدید! سری «پازل» به‌صورت هفتگی و در روزهای جمعه منتشر می‌شود. دویست و دهمین قسمت از سری «پازل» شامل دو بخش است: پاسخ معمای دویست و نهم و البته یک «پازل» جدید! با زومیت همراه باشید. پازل هفته‌ی گذشته یک معمای ریاضی متوسط بود. با توجه به معما و بر[…]

پازل: استخر خالی

به «پازل» ۱۰ آذرماه ۱۳۹۶ خوش آمدید! سری «پازل» به صورت هفتگی و در روزهای جمعه منتشر می‌شود. دویست و نهمین قسمت از سری «پازل» شامل دو بخش است: پاسخ معمای دویست و هشتم و البته یک «پازل» جدید! با زومیت همراه باشید. پازل هفته‌ی گذشته یک معمای هوش متوسط بود. با توجه به معما و[…]

پازل: قاتل و مقتول

به «پازل» ۳ آذرماه ۱۳۹۶ خوش آمدید! سری «پازل» به صورت هفتگی و در روزهای جمعه منتشر می‌شود. دویست و هشتمین قسمت از سری «پازل» شامل دو بخش است: پاسخ معمای دویست و هفتم و البته یک «پازل» جدید! با زومیت همراه باشید. پازل هفته‌ی گذشته یک معمای هوش متوسط بود. با توجه به معما، برای[…]

پازل: درب قفل شده

به «پازل» ۲۶ آبان‌ماه ۱۳۹۶ خوش آمدید! سری «پازل» به صورت هفتگی و در روزهای جمعه منتشر می‌شود. دویست و هفتمین قسمت از سری «پازل» شامل دو بخش است: پاسخ معمای دویست و ششم و البته یک «پازل» جدید! با زومیت همراه باشید. پازل هفته‌ی گذشته یک معمای هوش متوسط بود. با توجه به معما، هر[…]

پازل: درب قفل شده

به «پازل» ۲۶ آبان‌ماه ۱۳۹۶ خوش آمدید! سری «پازل» به صورت هفتگی و در روزهای جمعه منتشر می‌شود. دویست و هفتمین قسمت از سری «پازل» شامل دو بخش است: پاسخ معمای دویست و ششم و البته یک «پازل» جدید! با زومیت همراه باشید. پازل هفته‌ی گذشته یک معمای هوش متوسط بود. با توجه به معما، هر[…]

پازل: ساعت شش

به «پازل» ۱۲ آبان‌ماه ۱۳۹۶ خوش آمدید! سری «پازل» به صورت هفتگی و در روزهای جمعه منتشر می‌شود. دویست و پنجمین قسمت از سری «پازل» شامل دو بخش است: پاسخ معمای دویست و چهارم و البته یک «پازل» جدید! با زومیت همراه باشید. پازل هفته‌ی گذشته یک معمای ریاضی متوسط بود. با توجه[…]

پازل: معبد قدیمی

به «پازل» ۵ آبان‌ماه ۱۳۹۶ خوش آمدید! سری «پازل» به‌صورت هفتگی و در روزهای جمعه منتشر می‌شود. دویست و چهارمین قسمت از سری «پازل» شامل دو بخش است: پاسخ معمای دویست و سوم و البته یک «پازل» جدید! با زومیت همراه باشید. توضیح: هفته گذشته، درج پاسخ‌های پازل، با کم‌دقتی نگارنده و یک اشتباه تایپی همراه[…]

پازل: معبد قدیمی

به «پازل» ۵ آبان‌ماه ۱۳۹۶ خوش آمدید! سری «پازل» به‌صورت هفتگی و در روزهای جمعه منتشر می‌شود. دویست و چهارمین قسمت از سری «پازل» شامل دو بخش است: پاسخ معمای دویست و سوم و البته یک «پازل» جدید! با زومیت همراه باشید. توضیح: هفته گذشته، درج پاسخ‌های پازل، با کم‌دقتی نگارنده و یک اشتباه تایپی همراه[…]

پازل: تصویر بعدی

به «پازل» ۲۸ مهرماه ۱۳۹۶ خوش آمدید! سری «پازل» به صورت هفتگی و در روزهای جمعه منتشر می‌شود. دویست و سومین قسمت از سری «پازل» شامل دو بخش است: پاسخ معمای دویست و دوم و البته یک «پازل» جدید! با زومیت همراه باشید. پازل هفته‌ی گذشته یک معمای هوش متوسط بود. پاسخ پازل در تصویر زیر[…]