مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
خرید ممبر 1000 - 1000 ممبر واقعی (از نوع اجباری)
100ممبر هدیه

.500,000 ریال به صورت یک بار
خرید ممبر + 5000 - 5000 ممبر واقعی (از نوع اجباری)
500 ممبر هدیه

.500,000 ریال به صورت یک بار
خرید ممبر 2000 - 2000ممبر واقعی (از نوع اجباری)
200ممبر هدیه

.700,000 ریال به صورت یک بار
خرید ممبر 3000 - 3000ممبر واقعی (از نوع اجباری)
300ممبر هدیه

.300,000 ریال به صورت یک بار

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (34.226.244.70) وارد شده است.