مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

- پلن 7 هاست ویندوز 3000 مگابایتی

محصول/سرویسی که انتخاب نموده اید نیاز به نام دامنه دارد پس لطفا نام دامنه انتخابی خود را در زیر وارد کنید

انتخاب دامنه:
www.
www.
www. .
http://
* ثبت رایگان دامنه تنها برای افزایش موارد زیر بکار رود: .ir