خدمات میزبانی وب ایده پردازان نظری

مرکز آموزش

دیتاسنتر های پرقدرت واقع در آمریکا و کانادا سالهاست میزبان وب سایت های بیشمار عزیزان هم وطن می باشند ما سعی نموده ایم با ارایه گارانتی نظر اعتماد کاربران را جلب نماییم.

LiveZilla Live Help

اعضا > مرکز آموزش > SQL Server > How To Convert SQL Server 2008 Database To SQL Server 2005?


How To Convert SQL Server 2008 Database To SQL Server 2005?
How To Convert SQL Server 2008 Database To SQL Server 2005?

Requirements

If you are trying to restore database backup of SQL Server 2008 to SQL Server 2005, you are bound to fail. Database backup of SQL Server 2008 is not compatible backward, you cannot restore it to SQL Server 2005. The following is a solution to convert databases of SQL Server 2008 to 2005

Step by Step Guide

1) Start convert wizard

Open SQL Server Management Studio2008. in 'Object Explorer', right click the database that you want to convert. Select 'Tasks' > 'Generate Scripts...'.

Change Hyper-V Default Folders Step 1

2) Next

Click 'Next'.

Change Hyper-V Default Folders Step 1

3) Select database and objects

Select the database that you want to convert, and check on 'Scripts all objects in the selected databases'

Change Hyper-V Default Folders Step 2

4) Convert Options

Set options:

'Script for Server Version' = 'SQL Server 2005'
'Script Data' = 'True'
'Scirpt Database Create' = 'True'
    
Change Hyper-V Default Folders Step 2

5) Output Option

Select option 'Script to file', 'Single file' and 'Unicode text'.

Change Hyper-V Default Folders Step 1

6) 'Finish'

View summary and click 'Finish'.

Change Hyper-V Default Folders Step 1

7) Result

Now you got a complete database creation script with data. It can be executed on target database server.

 

Change Hyper-V Default Folders Step 1

8) Amend Script

Open the generated script in SQL Server Management Studio 2005. Find the following section and amend the path to proper data folder
    CREATE DATABASE [StockTraderDB] ON  PRIMARY 
( NAME = N'StockTraderDB', 
FILENAME = N'c:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10.SQLEXPRESS\MSSQL\DATA\StockTraderDB.mdf ,
 SIZE = 4352KB , MAXSIZE = UNLIMITED, FILEGROWTH = 1024KB )
 LOG ON 
( NAME = N'StockTraderDB_log', 
FILENAME = N'c:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10.SQLEXPRESS\MSSQL\DATA\StockTraderDB_log.LDF',
 SIZE = 6272KB , MAXSIZE = 2048GB , FILEGROWTH = 10%)

9) Execute the Script

When finished, You should get converted database of SQL Server 2005آیا این پاسخ به شما کمک کرد?

افزودن به مورد علاقه ها افزودن به مورد علاقه ها    پرینت این مقاله پرینت این مقاله

در همین زمینه


Language:

تماس با ما

آدرس دفاتر تهران:

 دفتر شبکه و اتوماسیون اداری : خیابان کاشانی پلاک 27

دفتر  میزبانی وب : یادگار امام خیابان چراغی، پلاک 2 واحد 3