خدمات میزبانی وب ایده پردازان نظری

مرکز آموزش

دیتاسنتر های پرقدرت واقع در آمریکا و کانادا سالهاست میزبان وب سایت های بیشمار عزیزان هم وطن می باشند ما سعی نموده ایم با ارایه گارانتی نظر اعتماد کاربران را جلب نماییم.

LiveZilla Live Help

اعضا > مرکز آموزش > vb > کد جاوا تعویض متن از فارسی به انگلیس یا از متنی به متن دیگر


کد جاوا تعویض متن از فارسی به انگلیس یا از متنی به متن دیگر

کد زير بايد بين
</ body > , < body>
قرار بگيرد


کد PHP:

<META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=windows-1256">
<
META content="Microsoft FrontPage 5.0" name=GENERATOR></HEAD>
<
BODY>
<
STYLE>{
    
COLORnavyTEXT-DECORATIONnone
}
A:hover {
    
COLORred
}
A:visited:unknown {
    
COLOR#808080
}
TD {
    
FONT-SIZE10ptFONT-FAMILYarial,helvetica
}
</
STYLE>

<
SCRIPT language=JavaScript1.2>
<!--

Browsercheck:
ie=document.all?1:0
n
=document.layers?1:0
betweendelay
=1000

// (set to 0 if not)

var loop=1
FontFace
='arial,helvetiva'
FontSize=12
fadeback
=1

colors
=new Array()
colors[0]='#FFFFFF'
colors[1]='#EEEEEE'
colors[2]='#CCCCCC'
colors[3]='#999999'
colors[4]='#666666'
colors[5]='#333333'
colors[6]='#000000'

news=new Array(new Array(),new Array())
news[0]["text"]="جاوا "
news[0]["link"]="http://www.javascripts.persianblog.com "
news[1]["text"]="labgol"
news[1]["link"]="http://l-a-b-g-o-l.persianblog.com"fadeInit=new Function("oNews=new makeObj('divNews','divCont'); fadeNews(0)")
function 
makeObj(obj,nest){
    
nest=(!nest) ? '':'document.'+nest+'.'
    
this.css=(n) ? eval(nest+'document.'+obj):eval(obj+'.style')
    
this.writeref=(n) ? eval(nest+'document.'+obj+'.document'):eval(obj);
    
this.fadeIt=b_fadeIt
    this
.obj obj "Object";     eval(this.obj "=this")
}
function 
b_fadeIt(text,link,font,size,speed,fn,num,c0,c1,c2,c3,c4,c5,c6){
    if(
num<arguments.length && arguments[num]!=0){
        
writetext='<a href="'+link+'" style="text-decoration:none; font-size:'+size+'px">'
        
+'<font face="'+font+'" color="'+arguments[num]+'">'+text+'</font></a>'
        
if(n){this.writeref.write(writetext); this.writeref.close()}
        if(
iethis.writeref.innerHTML=writetext
        num
++
        
setTimeout(this.obj+'.fadeIt("'+text+'","'+link+'","'+font+'",'+size+','+speed+',"'
        
+fn+'",'+num+',"'+c0+'","'+c1+'","'+c2+'","'+c3+'","'+c4+'","'+c5+'","'+c6+'")',speed)
    }else 
setTimeout('eval('+fn+')',betweendelay)
}
function 
fadeNews(num){
    if(
num<news.length){
        
fn=fadeback?'fadeBack('+num+')':'fadeNews('+(num+1)+')';
        
oNews.fadeIt(news[num]["text"],news[num]["link"],FontFace,FontSize,100,fn,7,
        
colors[0],colors[1],colors[2],colors[3],colors[4],colors[5],colors[6])
    }else if(
loop)fadeNews(0)
}
function 
fadeBack(num){
    if(
num>=0){
        
oNews.fadeIt(news[num]["text"],news[num]["link"],FontFace,FontSize,100,'fadeNews('+(num+1)
        +
')',7,colors[6],colors[5],colors[4],colors[3],colors[2],colors[1],colors[0])
    }
}
onload=fadeInit;
// -->
</SCRIPT>

<DIV id=divCont style="WIDTH: 238; POSITION: absolute; HEIGHT: 200; left:10; top:15">
  <p></p>
  <p></p>
  <p></DIV>
<DIV id=divNews style="POSITION: absolute"></DIV>
<SCRIPT>

if(document.all || document.layers) document.write("<font size=-1Lade Daten....."
+"OK, habe Sie fast alle geladen .... nein, Moment, da kommt noch was"
+" ... git, ich glaub das war es dann. Reinige Daten vom Datenschmutz ..."
+"Wenn diese Nachricht nicht verschwindet, dann kann Ihr Browser leider kein DHTML, das ist schade :-(</font>")
</SCRIPT>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p align="center"><font color="#0000ff"><b> 


آیا این پاسخ به شما کمک کرد?

افزودن به مورد علاقه ها افزودن به مورد علاقه ها    پرینت این مقاله پرینت این مقاله

در همین زمینه


Language:

تماس با ما

آدرس دفاتر تهران:

 دفتر شبکه و اتوماسیون اداری : خیابان کاشانی پلاک 27

دفتر  میزبانی وب : یادگار امام خیابان چراغی، پلاک 2 واحد 3