شهردار تبریز بر انتقال فناوری در همکاری های خارجی تاکید کرد