تمامی شهرهای آذربایجان شرقی زیرپوشش اینترنت پرسرعت همراه اول قرار می گیرند