۲۰ سرویس دهنده برتر پست الکترونیک رایگان را بشناسید

به گزارش جام جم کلیک ، پایگاه اینترنتی Weebly بیست سرویس دهنده برتر ایمیل رایگان را معرفی کرده است. ما نیز قصد داریم که در مطالب آتی ، سرویس دهندگان ایرانی معتبر ایمیل فارسی را به شما معرفی کنیم.

رتبه اول: Gmail

https://www.gmail.com

رتبه دوم: Yahoo Mail

https://login.yahoo.com

رتبه سوم: Outlook

https://www.outlook.com

رتبه چهارم: Zoho

https://www.zoho.com

رتبه پنجم: GMX

https://www.gmx.com

رتبه ششم: AOL

https://my.screenname.aol.com

رتبه هفتم: Yandex

https://www.yandex.com

رتبه هشتم: Mail

https://www.mail.com

رتبه نهم: Inbox

https://www.inbox.com

رتبه دهم: Hushmail

https://www.hushmail.com

رتبه یازدهم: Lycos

https://www.mail.lycos.com

رتبه دوازدهم: Easy

http://easy.com/free-email

رتبه سیزدهم: Mail to World

www.mail2world.com

رتبه چهاردهم: Temp

TempEMail.net

رتبه پانزدهم: Mail to Web

www.mail2web.com

رتبه شانزدهم: My Way

my.myway.com/email_redir.jsp

رتبه هفدهم: Free Safe For Kids

https://tocomail.com

رتبه هجدهم: MuchoMail

http://muchomail.com

رتبه نوزدهم: India Mail

https://mail.india.com/account/login

رتبه بیستم: fastest growing

http://www.e-mail.ph

سید معین قاسمیجام جم کلیک

منبع دریافت خبر : کلیک جام جم

لینک منبع