وردپرس فارسی ۴٫۹٫۸


وردپرس فارسی ۴٫۹٫۸ منتشر شد. در این نگارش چند مشکل امنیتی برطرف شده است.source_link
وردپرس