وردپرس فارسی ۴٫۸٫۱


وردپرس فارسی ۴٫۸٫۱ منتشر شد. در این نگارش چند مشکل امنیتی برطرف شده است.source_link
وردپرس