وردپرس فارسی ۴٫۷٫۴


وردپرس فارسی ۴٫۷٫۴ منتشر شد. در این نگارش چند مشکل کوچک برطرف شده است.source_link
وردپرس