وردپرس فارسی ۴٫۷٫۳


وردپرس فارسی ۴٫۷٫۳ منتشر شد. در این نگارش چند مشکل امنیتی برطرف شده است.source_link
وردپرس