نحوه ورود به کنترل پانلهای سرور لینوکس

نحوه ورود به کنترل پانلهای سرور لینوکس

*جهت ورود به کنترل پانل Cpanel به این طریق عمل میکنیم: www.YourDomain.com:2082

* جهت ورود به وب میل Cpanel به این طریق عمل میکنیم: www.YourDomain.com:2095

*جهت ورود به کنترل پانل WHM به این طریق عمل میکنیم: www.YourDomain.com:2086

* جهت ورود به کنترل پانل DirectAdmin به این طریق عمل میکنیم: www.YourDomain.com:2222

*جهت ورود به کنترل پانل LxAdmin به این طریق عمل میکنیم: www.YourDomain.com:7777

* جهت ورود به کنترل پانل Plesk لینوکس به این طریق عمل میکنیم: https://www.YourDomain.com:8443