لزوم همکاری مثلث دولت، دانشگاه و صنعت

به گزارش ایسنا، محمود واعظی – وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات – امروز در مراسم افتتاح نخستین پارک علمی و فناوری ارتباطات و اطلاعات با تاکید بر اینکه دانشگاه آینده کشور است اظهار کرد: امروز علم و فعالیتهای دانش بنیان ثروت آفرین است.

او همچنین تاکید کرد: منطقه پیام مکمل پارک علم و فناوی است و بنای کار تکراری نداریم،  اجازه کریدور علم و فناوری را از شورای عطف گرفتیم که یکی از این پنج کریدور از تهر ان آغاز می شود تا منطقه پیام ادامه می یابد.


پارک علم و فناوری ارتباطات و اطلاعات علاوه بر زیرساختهای قانونی مطرح در قوانین کشوری که به شرکت های فناور مستقر در پارک حق استفاده از مزایای منطقه آزاد را می دهد از زیر ساخت های مالی، ارتباطاتی و آزمایشگاه های مدرن برخوردار خواهد بود.


ادامه دارد

منبع: ایسنا