قیمت و شرایط فروش خودروهای ستاره ایران

قیمت و شرایط فروش مرسدس بنز CLA

مرسدس بنز CLA

نام محصول قیمت نمایندگی قیمت بازار آزاد شرایط فروش
مرسدس بنز CLA۲۰۰ – فول ۲۰۱۶
مرسدس بنز CLA۴۵ – فول ۲۰۱۶
۵۹۵٬۰۰۰٬۰۰۰
مرسدس بنز CLA۴۵ – فول ۲۰۱۷ ۶۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰

قیمت و شرایط فروش مرسدس بنز GLA

مرسدس بنز GLA

نام محصول قیمت نمایندگی قیمت بازار آزاد شرایط فروش
مرسدس بنز  GLA۴۵ – فول ۲۰۱۶ ۶۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
مرسدس بنز  GLA۴۵ – فول ۲۰۱۷ ۷۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰

قیمت و شرایط فروش مرسدس بنز کلاس C

مرسدس بنز C

نام محصول قیمت نمایندگی قیمت بازار آزاد شرایط فروش
مرسدس بنز C۲۰۰ – فول ۲۰۱۶
۵۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰

قیمت و شرایط فروش مرسدس بنز کلاس E

مدل ۲۰۱۶

مرسدس بنز

نام محصول قیمت نمایندگی قیمت بازار آزاد شرایط فروش
مرسدس بنز E۲۰۰ – اتاق قدیم ۲۰۱۶
۴۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ۴۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰
مرسدس بنز E۲۵۰ – فول ۲۰۱۶ ۴۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰

مدل ۲۰۱۷

مرسدس بنز E

نام محصول قیمت نمایندگی قیمت بازار آزاد شرایط فروش
مرسدس بنز E۲۰۰ – نیوفیس ۲۰۱۷ ۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ۷۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰
مرسدس بنز E۲۵۰ – نیوفیس ۲۰۱۷ ۶۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰

منبع: زومیت