قیمت و شرایط فروش خودروهای رامک خودرو

قیمت و شرایط فروش سانگ یانگ تیوولی

سانگ یانگ تیوولی

سانگ یانگ تیوولی، مشخصات فنی، قیمت و هر آنچه باید بدانید

نام محصول قیمت نمایندگی قیمت بازار آزاد شرایط فروش
سانگ یانگ تیوولی ۲۰۱۷ تیپ الیت
۱۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰

فروش اقساطی ۲ ودیعه‌ای به‌صورت محدود:

پیش‌پرداخت ۶۰ میلیون تومان در زمان ثبت نام + ۱۰ میلیون تومان موقع تحویل خودرو – مبلغ تسهیلات ۲۹٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان بدون کارمزد – بازپرداخت ۱۸ ماهه – مبلغ اقساط ۱٬۶۶۲٬۰۰۰ تومان – موعد تحویل ۱۲۰ روز کاری

پیش‌پرداخت ۶۰ میلیون تومان در زمان ثبت نام + ۱۰ میلیون تومان موقع تحویل خودرو – مبلغ تسهیلات ۲۹٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان باکارمزد ۱۱٪ – بازپرداخت ۳۰ ماهه – مبلغ اقساط ۱٬۱۴۵٬۰۰۰ تومان – موعد تحویل ۱۲۰ روز کاری

پیش‌پرداخت ۵۰ میلیون تومان در زمان ثبت نام + ۱۲ میلیون تومان موقع تحویل خودرو – مبلغ تسهیلات ۳۷٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان بدون کارمزد – بازپرداخت ۱۲ ماهه – مبلغ اقساط ۳٬۱۶۰٬۰۰۰ تومان – موعد تحویل ۱۲۰ روز کاری

پیش‌پرداخت ۵۰ میلیون تومان در زمان ثبت نام + ۱۲ میلیون تومان موقع تحویل خودرو – مبلغ تسهیلات ۳۷٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان باکارمزد ۱۴٬۵٪ – بازپرداخت ۲۴ ماهه – مبلغ اقساط ۱٬۸۳۵٬۰۰۰ تومان – موعد تحویل ۱۲۰ روز کاری

فروش اقساطی ۴ ودیعه‌ای به‌صورت محدود:

پیش‌پرداخت ۴۰ میلیون تومان در زمان ثبت نام + ۱۰ میلیون تومان ۴۵ روز پس از ثبت نام + ۱۰ میلیون تومان ۴۵ روز پس از پرداخت دوم + ۱۰ میلیون تومان موقع تحویل خودرو – مبلغ تسهیلات ۲۹٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان باکارمزد ۰٪ – بازپرداخت ۱۶ ماهه – مبلغ اقساط ۱٬۸۶۹٬۰۰۰ تومان – موعد تحویل ۱۲۰ روز کاری

پیش‌پرداخت ۴۰ میلیون تومان در زمان ثبت نام + ۱۰ میلیون تومان ۴۵ روز پس از ثبت نام + ۱۰ میلیون تومان ۴۵ روز پس از پرداخت دوم + ۱۰ میلیون تومان موقع تحویل خودرو – مبلغ تسهیلات ۲۹٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان باکارمزد ۱۴.۵٪ – بازپرداخت ۳۲ ماهه – مبلغ اقساط ۱٬۱۲۵٬۰۰۰ تومان – موعد تحویل ۱۲۰ روز کاری

پیش‌پرداخت ۳۰ میلیون تومان در زمان ثبت نام + ۱۵ میلیون تومان ۴۵ روز پس از ثبت نام + ۱۵ میلیون تومان ۴۵ روز پس از پرداخت دوم + ۱۰ میلیون تومان موقع تحویل خودرو – مبلغ تسهیلات ۲۹٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان باکارمزد ۰٪ – بازپرداخت ۱۵ ماهه – مبلغ اقساط ۱٬۹۹۴٬۰۰۰ تومان – موعد تحویل ۱۲۰ روز کاری

پیش‌پرداخت ۳۰ میلیون تومان در زمان ثبت نام + ۱۵ میلیون تومان ۴۵ روز پس از ثبت نام + ۱۵ میلیون تومان ۴۵ روز پس از پرداخت دوم + ۱۰ میلیون تومان موقع تحویل خودرو – مبلغ تسهیلات ۲۹٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان باکارمزد ۱۴.۵٪ – بازپرداخت ۳۰ ماهه – مبلغ اقساط ۱٬۱۹۵٬۰۰۰ تومان – موعد تحویل ۱۲۰ روز کاری

پیش‌پرداخت ۳۰ میلیون تومان در زمان ثبت نام + ۱۰ میلیون تومان ۴۵ روز پس از ثبت نام + ۱۰ میلیون تومان ۴۵ روز پس از پرداخت دوم + ۱۰ میلیون تومان موقع تحویل خودرو – مبلغ تسهیلات ۳۹٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان باکارمزد ۶٪ – بازپرداخت ۱۲ ماهه – مبلغ اقساط ۳٬۴۳۵٬۰۰۰ تومان – موعد تحویل ۱۲۰ روز کاری

پیش‌پرداخت ۳۰ میلیون تومان در زمان ثبت نام + ۱۰ میلیون تومان ۴۵ روز پس از ثبت نام + ۱۰ میلیون تومان ۴۵ روز پس از پرداخت دوم + ۱۰ میلیون تومان موقع تحویل خودرو – مبلغ تسهیلات ۳۹٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان باکارمزد ۱۷.۵٪ – بازپرداخت ۲۴ ماهه – مبلغ اقساط ۱٬۹۸۳٬۰۰۰ تومان – موعد تحویل ۱۲۰ روز کاری

پیش‌پرداخت ۲۰ میلیون تومان در زمان ثبت نام + ۱۵ میلیون تومان ۴۵ روز پس از ثبت نام + ۱۵ میلیون تومان ۴۵ روز پس از پرداخت دوم + ۱۰ میلیون تومان موقع تحویل خودرو – مبلغ تسهیلات ۳۹٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان باکارمزد ۸٪ – بازپرداخت ۱۲ ماهه – مبلغ اقساط ۳٬۴۷۱٬۰۰۰ تومان – موعد تحویل ۱۲۰ روز کاری

پیش‌پرداخت ۲۰ میلیون تومان در زمان ثبت نام + ۱۵ میلیون تومان ۴۵ روز پس از ثبت نام + ۱۵ میلیون تومان ۴۵ روز پس از پرداخت دوم + ۱۰ میلیون تومان موقع تحویل خودرو – مبلغ تسهیلات ۳۹٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان باکارمزد ۱۸٬۵٪ – بازپرداخت ۲۴ ماهه – مبلغ اقساط ۲٬۰۲۰٬۰۰۰ تومان – موعد تحویل ۱۲۰ روز کاری

طرح فروش ویژه بدون نیاز به ضامن به‌صورت محدود:

پیش‌پرداخت ۶۲٬۵ میلیون تومان در زمان ثبت نام + ۱۰ میلیون تومان موقع تحویل خودرو – مبلغ تسهیلات ۲۷٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان باکارمزد ۰٪ – بازپرداخت ۱۸ ماهه – مبلغ اقساط ۱٬۵۲۵٬۰۰۰ تومان – موعد تحویل ۱۲۰ روز کاری

پیش‌پرداخت ۵۲٬۵ میلیون تومان در زمان ثبت نام + ۱۲ میلیون تومان موقع تحویل خودرو – مبلغ تسهیلات ۳۵٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان باکارمزد ۲٪ – بازپرداخت ۱۲ ماهه – مبلغ اقساط ۲٬۹۸۵٬۰۰۰ تومان – موعد تحویل ۱۲۰ روز کاری

پیش‌پرداخت ۵۲٬۵ میلیون تومان در زمان ثبت نام + ۱۲ میلیون تومان موقع تحویل خودرو – مبلغ تسهیلات ۳۵٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان باکارمزد ۱۵.۵٪ – بازپرداخت ۲۴ ماهه – مبلغ اقساط ۱٬۷۲۵٬۰۰۰ تومان – موعد تحویل ۱۲۰ روز کاری

پیش‌پرداخت ۴۲٬۵ میلیون تومان در زمان ثبت نام + ۱۰ میلیون تومان ۴۵ روز پس از ثبت نام + ۱۰ میلیون تومان ۴۵ روز پس از پرداخت دوم + ۱۰ میلیون تومان موقع تحویل خودرو – مبلغ تسهیلات ۲۷٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان باکارمزد ۰٪ – بازپرداخت ۱۵ ماهه – مبلغ اقساط ۱٬۸۳۰٬۰۰۰ تومان – موعد تحویل ۱۲۰ روز کاری

پیش‌پرداخت ۴۲٬۵ میلیون تومان در زمان ثبت نام + ۱۰ میلیون تومان ۴۵ روز پس از ثبت نام + ۱۰ میلیون تومان ۴۵ روز پس از پرداخت دوم + ۱۰ میلیون تومان موقع تحویل خودرو – مبلغ تسهیلات ۲۷٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان باکارمزد ۱۴.۵٪ – بازپرداخت ۳۲ ماهه – مبلغ اقساط ۱٬۰۴۲٬۰۰۰ تومان – موعد تحویل ۱۲۰ روز کاری

پیش‌پرداخت ۳۲٬۵ میلیون تومان در زمان ثبت نام + ۱۵ میلیون تومان ۴۵ روز پس از ثبت نام + ۱۵ میلیون تومان ۴۵ روز پس از پرداخت دوم + ۱۰ میلیون تومان موقع تحویل خودرو – مبلغ تسهیلات ۲۷٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان باکارمزد ۰٪ – بازپرداخت ۱۴ ماهه – مبلغ اقساط ۱٬۹۶۰٬۰۰۰ تومان – موعد تحویل ۱۲۰ روز کاری

پیش‌پرداخت ۳۲٬۵ میلیون تومان در زمان ثبت نام + ۱۵ میلیون تومان ۴۵ روز پس از ثبت نام + ۱۵ میلیون تومان ۴۵ روز پس از پرداخت دوم + ۱۰ میلیون تومان موقع تحویل خودرو – مبلغ تسهیلات ۲۷٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان باکارمزد ۱۵٪ – بازپرداخت ۳۰ ماهه – مبلغ اقساط ۱٬۱۱۰٬۰۰۰ تومان – موعد تحویل ۱۲۰ روز کاری

پیش‌پرداخت ۲۰ میلیون تومان در زمان ثبت نام + ۱۷٬۵ میلیون تومان ۴۵ روز پس از ثبت نام + ۱۵ میلیون تومان ۴۵ روز پس از پرداخت دوم + ۱۰ میلیون تومان موقع تحویل خودرو – مبلغ تسهیلات ۳۷٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان باکارمزد ۱۰٪ – بازپرداخت ۱۲ ماهه – مبلغ اقساط ۳٬۲۹۰٬۰۰۰ تومان – موعد تحویل ۱۲۰ روز کاری

پیش‌پرداخت ۲۰ میلیون تومان در زمان ثبت نام + ۱۷٬۵ میلیون تومان ۴۵ روز پس از ثبت نام + ۱۵ میلیون تومان ۴۵ روز پس از پرداخت دوم + ۱۰ میلیون تومان موقع تحویل خودرو – مبلغ تسهیلات ۳۷٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان باکارمزد ۱۹٪ – بازپرداخت ۲۴ ماهه – مبلغ اقساط ۱٬۸۹۰٬۰۰۰ تومان – موعد تحویل ۱۲۰ روز کاری

سانگ یانگ تیوولی ۲۰۱۷ تیپ اسپرت ۱۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰
سانگ یانگ تیوولی ۲۰۱۷
۱۰۸٬۸۹۱٬۰۰۰ ۱۱۶٬۰۰۰٬۰۰۰

فروش نقدی با تحویل ۱۲۰روز کاری:

پیش‌پرداخت ۷۰ میلیون تومان در زمان ثبت نام + الباقی مبلغ خودرو پس از صدور دعوت‌نامه و قبل از تحویل خودرو

پیش‌پرداخت ۵۰ میلیون تومان در زمان ثبت نام + الباقی مبلغ خودرو پس از صدور دعوت‌نامه و قبل از تحویل خودرو

پیش‌پرداخت ۳۵ میلیون تومان در زمان ثبت نام + ۱۰ میلیون تومان ۴۵ روز پس از ثبت نام + الباقی مبلغ خودرو پس از صدور دعوت‌نامه و قبل از تحویل خودرو

قیمت و شرایط فروش سانگ یانگ کوراندو

کوراندو

نام محصول قیمت نمایندگی قیمت بازار آزاد شرایط فروش
سانگ یانگ کوراندو ۲۰۱۷ – پریمیوم پلاس
۱۵۸٬۰۵۰٬۰۰۰

فروش نقدی با تحویل ۷۵ روز کاری:

پیش‌پرداخت ۹۰ میلیون تومان در زمان ثبت نام + الباقی مبلغ خودرو پس از صدور دعوت‌نامه و قبل از تحویل خودرو (هدیه:‌ سیستم تصویری DVD)

پیش‌پرداخت ۷۰ میلیون تومان در زمان ثبت نام + الباقی مبلغ خودرو پس از صدور دعوت‌نامه و قبل از تحویل خودرو (هدیه:‌ بیمه بدنه رایگان)

پیش‌پرداخت ۵۰ میلیون تومان در زمان ثبت نام + ۲۰ میلیون تومان ۴۵ روز پس از ثبت نام + الباقی مبلغ خودرو پس از صدور دعوت‌نامه و قبل از تحویل خودرو (هدیه:‌ رکاب خودرو)

پیش‌پرداخت ۳۵ میلیون تومان در زمان ثبت نام + ۳۵ میلیون تومان ۴۵ روز پس از ثبت نام + الباقی مبلغ خودرو پس از صدور دعوت‌نامه و قبل از تحویل خودرو

فروش اقساطی:

پیش‌پرداخت ۷۵ میلیون تومان در زمان ثبت نام + ۲۵ میلیون تومان موقع تحویل خودرو – مبلغ تسهیلات ۴۵ میلیون تومان باکارمزد ۰٪ – بازپرداخت ۱۲ ماهه – مبلغ اقساط ۳٬۷۵۱٬۰۰۰ تومان – موعد تحویل ۷۵ روز کاری

پیش‌پرداخت ۷۵ میلیون تومان در زمان ثبت نام + ۲۵ میلیون تومان موقع تحویل خودرو – مبلغ تسهیلات ۴۵ میلیون تومان باکارمزد ۱۳٪ – بازپرداخت ۲۴ ماهه – مبلغ اقساط ۲٬۱۴۰٬۰۰۰ تومان – موعد تحویل ۷۵ روز کاری

پیش‌پرداخت ۷۵ میلیون تومان در زمان ثبت نام + ۲۵ میلیون تومان موقع تحویل خودرو – مبلغ تسهیلات ۴۵ میلیون تومان باکارمزد ۱۸٪ – بازپرداخت ۳۶ ماهه – مبلغ اقساط ۱٬۶۳۰٬۰۰۰ تومان – موعد تحویل ۷۵ روز کاری

پیش‌پرداخت ۶۲٬۵ میلیون تومان در زمان ثبت نام + ۲۵ میلیون تومان موقع تحویل خودرو – مبلغ تسهیلات ۵۷٬۵ میلیون تومان باکارمزد ۸٪ – بازپرداخت ۱۲ ماهه – مبلغ اقساط ۵٬۰۰۵٬۰۰۰ تومان – موعد تحویل ۷۵ روز کاری

پیش‌پرداخت ۶۲٬۵ میلیون تومان در زمان ثبت نام + ۲۵ میلیون تومان موقع تحویل خودرو – مبلغ تسهیلات ۵۷٬۵ میلیون تومان باکارمزد ۱۸٪ – بازپرداخت ۲۴ ماهه – مبلغ اقساط ۲٬۸۷۵٬۰۰۰ تومان – موعد تحویل ۷۵ روز کاری

پیش‌پرداخت ۶۲٬۵ میلیون تومان در زمان ثبت نام + ۲۵ میلیون تومان موقع تحویل خودرو – مبلغ تسهیلات ۵۷٬۵ میلیون تومان باکارمزد ۲۱.۵٪ – بازپرداخت ۳۶ ماهه – مبلغ اقساط ۲٬۱۸۵٬۰۰۰ تومان – موعد تحویل ۷۵ روز کاری

پیش‌پرداخت ۵۰ میلیون تومان در زمان ثبت نام + ۱۵ میلیون تومان ۴۵ روز پس از ثبت نام + ۱۰ میلیون تومان موقع تحویل خودرو – مبلغ تسهیلات ۷۰ میلیون تومان باکارمزد ۲۰.۵٪ – بازپرداخت ۱۲ ماهه – مبلغ اقساط ۳٬۵۹۰٬۰۰۰ تومان – موعد تحویل ۷۵ روز کاری

پیش‌پرداخت ۵۰ میلیون تومان در زمان ثبت نام + ۱۵ میلیون تومان ۴۵ روز پس از ثبت نام + ۱۰ میلیون تومان موقع تحویل خودرو – مبلغ تسهیلات ۷۰ میلیون تومان باکارمزد ۲۳.۵٪ – بازپرداخت ۳۶ ماهه – مبلغ اقساط ۲٬۷۳۰٬۰۰۰ تومان – موعد تحویل ۷۵ روز کاری

منبع: زومیت