فرهاد معارفی سرپرست شرکت ارتباطات زیرساخت شد

محمدجواد آذری جهرمی، فرهاد معارفی را به‌عنوان سرپرست شرکت ارتباطات زیرساخت ایران انتخاب کرد.

پیش از این آذری جهرمی سرپرستی شرکت ارتباطات زیرساخت ایران را برعهده داشت و فرهاد معارفی نایب رئیس هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت بود.

شرکت طرح و توسعه تلفن ایران به عنوان هسته نخستین تشکیل شرکت ارتباطات زیرساخت کنونی بر اساس مصوبه ۲۱۳۴ سال ۱۳۶۸ با طی مراحل قانونی اساسنامه و تشکیل هیات مدیره خود را پیگیری کرد و پس از حدود ده سال فعالیت در عرصه مخابرات و ارتباطات به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۷۸ از طرح و توسعه تلفن ایران به نام شرکت طرح و توسعه شبکه های مخابراتی تغییر کرد.

هیات وزیران در سال ۸۳ بنا به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به استناد مواد ۲ و ۴ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹ و مصوبه شورای عالی اداری در اجرای بند ب ماده یک قانون مذکور با تجدید سازمان و تغییر نام و اصلاح اساسنامه شرکت طرح و توسعه شبکه های مخابراتی (ثبت شده به شماره ۱۸۳۴۷) به شرکت ارتباطات زیرساخت موافقت کرد.

متعاقب تصویب موضوع تغییر نام شرکت طرح و توسعه شبکه‌های مخابراتی به شرکت ارتباطات زیرساخت و انتصاب هیات مدیره آن به وسیله مجمع عمومی اقدام های لازم قانونی در جهت شکل‌دهی هیات مدیره انجام شد‌.

اساسنامه شرکت ارتباطات زیرساخت در راستای توجه و اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذاری شرکت مخابرات ایران به بخش خصوصی تغییر و به صورت شرکت مستقل و زیر نظر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در چهار فصل و ۳۶ ماده به تصویب شورای نگهبان رسید.

منبع: زومیت