خدمت جدید گوگل در ایران مسدود شد

مرکز ملی فضای مجازی کشور اعلام کرد: این سیاست آمریکایی‌ها در ادامه سیاستهای قبلی آنهاست که دسترسی ایران را به خدمات ارائه شده در حوزه کسب و کارها بطور 100 درصدی مسدود کرده اند.

بنابر اعلام، این سرویس که مجموعه گسترده ای از خدمات اعم از ابزارها و بسترهای تولید محصول، خدمات میزبانی و ذخیره سازی داده، خدمات تحلیل و پردازش داده و … را به شرکتهای نوپای حوزه فضای مجازی ارائه می‌دهد، تاثیر چشمگیری در رشد و توسعه شرکتهای نوپا در عرصه جهانی خواهد داشت و آمریکایی‌ها در ادامه سیاست سلطه جویانه خود قصد دارند با ممانعت از دسترسی شرکت‌های نوپای ایرانی به این خدمات، کسب و کارهای فضای مجازی ایران را از رقابت در عرصه جهانی باز داشته و آن را به انزوا بکشانند.

برخی از موارد مسدودی حوزه توسعه دهندگان نرم افزار و کسب و کارها شرکت های گوگل و آمازون در ایران به شرح زیر است:

 


AdWords Express


Admob


DoubleClickByGoogle


Local Business Center


Google Sites


Shopping Campaigns


Google+Brands


Surveys


Tag Manager


Google Checkout


Google wallet


Android Pay


Web Elements


Wildfire


PageSpeed Service


Website Optimizer


Analytics


Trends


Correlate


Books Ngram Viewer


Think


TensorFlow


Ad Exchange Buyer API


Admin Data Transfer API


Ad Exchange Seller API


Admin Directory API


Email Migration API


Admin Reports API


AdSense Management API


AdSense Host API


Google Analytics API


Google Play EMM API


Google Play Developer API


Google Apps Activity API


Google App State API


Google Compute Engine Autoscaler API


Blogger API


Books API


Calendar API


Google Cloud Network Performance Monitoring API


Cloud Monitoring API


Cloud User Accounts API


Compute Engine API


Content API for Shopping


Google Maps Coordinate API


CustomSearch API


Google Cloud Datastore API


Google Cloud Deployment Manager API


DCM/DFA Reporting And Trafficking API


APIs Discovery Service


Google Cloud DNS API


DoubleClick Bid Manager API


DoubleClick Search API


Drive API


Fitness


Freebase Search


Fusion Tables API


Google Play Game Services API


Google Play Game Services Publishing API


Google Play Game Services Management API


Google Affiliate Network API


Genomics API


Gmail API


Groups Migration API


Groups Settings API


Google App Engine Admin API


Google Classroom API


Google Cloud Billing API


Google Cloud Resource Manager API


Google Cloud Debugger API


Google Cloud Trace API


Google Container Engine API


Google Dataflow API


Google Cloud Dataproc API


Genomics API


Knowledge Graph Search API


Google Cloud Logging API


Google Partners API


Google Play Movies Partner API


Google Proximity Beacon API


Google Cloud Pub/Sub API


Google Apps Script Execution API


Google Storage Transfer API


YouTube Reporting API


Google Identity Toolkit API


Enterprise License Manager API


Deployment Manager API


Google Maps Engine API


Google Mirror API


Google OAuth2 API


PageSpeed Insights API


Google+ API


Google+ Domains API


Prediction API


QPX Express API


Google Compute Engine Instance Group Manager API


Google Compute Engine Instance Group Updater API


Enterprise Apps Reseller API


Google Compute Engine Instance Groups API


Google Site Verification API


Google Spectrum Database API


Cloud SQL Administration API


Cloud Storage JSON API


Tag Manager API


TaskQueue API


Tasks API


Translate API


URL Shortener API


Google Fonts Developer API


Webmaster Tools API


YouTube Data API


YouTube Analytics APIآمازون


Amazon Web Services (AWS)


Amazon WorkSpaces


Amazon EC2


Amazon Lightsail


Amazon VPC


AWS Batch


AWS Elastic Beanstalk


AWS Lambda


Auto Scaling


Elastic Load Balancing


Amazon Simple Storage Service (S3)


Amazon Elastic Block Storage (EBS)


Amazon Elastic File System (EFS)


Amazon Glacier


AWS Storage Gateway


AWS Snowball


AWS Snowmobile


Amazon Aurora


Amazon RDS


Amazon DynamoDB


Amazon ElastiCache


Amazon Redshift


AWS Database Migration Service


AWS Application Discovery Service


AWS Schema Conversion Tool


AWS Server Migration Service


Amazon CloudFront


Amazon Route 53


AWS Direct Connect


AWS CodeStar


AWS CodeCommit


AWS CodeBuild


AWS CodeDeploy


AWS CodePipeline


AWS X-Ray


AWS Command Line Interface (CLI)


AWS Tools For PowerShell


AWS Toolkit for Visual Studio


AWS SDk/Toolkit


Amazon CloudWatch


AWS CloudFormation


AWS CloudTrail


AWS Config


AWS OpsWorks


AWS Service Catalog


AWS Trusted Advisor


AWS Personal Health Dashboard


AWS Management Console


AWS Managed Services


Amazon Lex


Amazon Polly


Amazon Rekognation


Amazon Machine Learning


Apache MXNet on AWS


AWS Deep Learning AMIs


Amazon Athena


Amazon EMR


Amazon CloudSearch


Amazon Elasticsearch Service


Amazon Kinesis


Amazon QuickSight


AWS Glue


AWS Identity and Access Management (IAM)


Amazon Inspector


AWS Certificate Manager


AWS CloudHSM


AWS Directory Service


AWS Key Management Service


AWS Organizations


AWS Shield


AWS WAF


AWS Artifact


AWS Mobile Hub


Amazon API Gateway


Amazon Cognito


Amazon Pinpoint


AWS Device Farm


AWS Mobile SDK


AWS Cost Explorer


AWS Budgets


Reserved Instance Reporting


AWS Cost and Usage Report


AWS Step Functions


Amazon Elastic Transcoder


Amazon Connect


Amazon Lumberyard


Amazon GameLift


AWS Greengrass


AWS IoT


AWS Marketplace


Amazon Simple Email Service


Amazon Simple Notification Service (SNS)


Amazon Simple Queue Service (SQS)


Amazon Elastic Transcoder


انتهای پیام

منبع: ایسنا

Leave a Reply

14 − سیزده =