ليست قيمت خدمات Active شبكه

رديف نوع سرويس قيمت (تومان) توضيحات
1 نصب ويندوز سرور 2003 50,000 بر مبناى نصب بر روى هر دستگاه سرور
2 نصب ويندوز XP, Vista 20,000 بر مبناى نصب بر روى هر ايستگاه كارى
3 نصب دومين كنترلر + DNS و DHCP 150,000 نصب بر روى Win 03 Server آماده و بدون اشكال
4 تنظيمات هر ايستگاه كارى جهت عضويت در شبكه 15,000 تنظيمات بر روى هر Client با OS آماده و بدون اشكال
5 نصب و راه اندازى E-Mail Server 150,000 نصب بر روى Win 03 Server آماده و بدون اشكال
6 نصب و راه اندازى اينترنت شيرينگ و Firewall 120,000 نصب بر روى Win 03 Server آماده و بدون اشكال
7 نصب ويروس ياب سرور با مديريت تحت شبكه 100,000 نصب بر روى Win 03 Server آماده و بدون اشكال
8 نصب ويروس ياب هر ايستگاه كارى با مديريت تحت شبكه 10,000 تنظيمات بر روى هر Client با OS آماده و بدون اشكال
9 نصب و راه اندازى Fax Server 120,000 نصب بر روى Win 03 Server آماده و بدون اشكال
10 نصب و راه اندازى Windows Sharepoint Services 120,000 نصب بر روى Win 03 Server آماده و بدون اشكال
11 نصب و راه اندازى Windows Server Update Services 150,000 نصب بر روى Win 03 Server آماده و بدون اشكال
12 نصب و راه اندازى سرويس FTP بر مبناى حداقل 2 ساعت خدمات كارشناسى نصب بر روى Win 03 Server آماده و بدون اشكال
13 نصب و راه اندازى سرويس IIS بر مبناى حداقل 2 ساعت خدمات كارشناسى نصب بر روى Win 03 Server آماده و بدون اشكال
14 نصب و راه اندازى سرويس VPN بر مبناى حداقل 2 ساعت خدمات كارشناسى نصب بر روى Win 03 Server آماده و بدون اشكال
15 نصب و راه اندازى سرويس RAS بر مبناى حداقل 2 ساعت خدمات كارشناسى نصب بر روى Win 03 Server آماده و بدون اشكال
16 نصب و راه اندازى سرويسهاى DHCP, DNS, DFS بر مبناى حداقل 2 ساعت خدمات كارشناسى نصب بر روى Win 03 Server آماده و بدون اشكال
17 نصب و راه اندازى File Server به همراه تعريف سطوح دسترسى بر مبناى حداقل 3 ساعت خدمات كارشناسى نصب بر روى Win 03 Server آماده و بدون اشكال
18 نصب و راه اندازى سرويس Backup بر مبناى حداقل 2 ساعت خدمات كارشناسى نصب بر روى Win 03 Server آماده و بدون اشكال
19 راه اندازى سرويس تلفن VOIP توافقى اين سرويس شامل سرور، نرم افزار سرور، و Gateway خاص خود است.
20 نفر ساعت خدمات كارشناسى شبكه 12,000 مبناى محاسبه نفر ساعت از زمان ترك شركت تا بازگشت به محل شركت مى باشد.
21 تنظيمات خاص Group Policy بر مبناى حداقل 2 ساعت خدمات كارشناسى بر روى Domain Controller آماده و بدون اشكال