آذر ۱۱, ۱۳۹۵

تعرفه خدمات شبكه

ليست قيمت خدمات Active شبكه

رديف نوع سرويس قيمت (تومان) توضيحات
۱ نصب ويندوز سرور ۲۰۰۳ ۵۰,۰۰۰ بر مبناى نصب بر روى هر دستگاه سرور
۲ نصب ويندوز XP, Vista ۲۰,۰۰۰ بر مبناى نصب بر روى هر ايستگاه كارى
۳ نصب دومين كنترلر + DNS و DHCP ۱۵۰,۰۰۰ نصب بر روى Win 03 Server آماده و بدون اشكال
۴ تنظيمات هر ايستگاه كارى جهت عضويت در شبكه ۱۵,۰۰۰ تنظيمات بر روى هر Client با OS آماده و بدون اشكال
۵ نصب و راه اندازى E-Mail Server ۱۵۰,۰۰۰ نصب بر روى Win 03 Server آماده و بدون اشكال
۶ نصب و راه اندازى اينترنت شيرينگ و Firewall ۱۲۰,۰۰۰ نصب بر روى Win 03 Server آماده و بدون اشكال
۷ نصب ويروس ياب سرور با مديريت تحت شبكه ۱۰۰,۰۰۰ نصب بر روى Win 03 Server آماده و بدون اشكال
۸ نصب ويروس ياب هر ايستگاه كارى با مديريت تحت شبكه ۱۰,۰۰۰ تنظيمات بر روى هر Client با OS آماده و بدون اشكال
۹ نصب و راه اندازى Fax Server ۱۲۰,۰۰۰ نصب بر روى Win 03 Server آماده و بدون اشكال
۱۰ نصب و راه اندازى Windows Sharepoint Services ۱۲۰,۰۰۰ نصب بر روى Win 03 Server آماده و بدون اشكال
۱۱ نصب و راه اندازى Windows Server Update Services ۱۵۰,۰۰۰ نصب بر روى Win 03 Server آماده و بدون اشكال
۱۲ نصب و راه اندازى سرويس FTP بر مبناى حداقل ۲ ساعت خدمات كارشناسى نصب بر روى Win 03 Server آماده و بدون اشكال
۱۳ نصب و راه اندازى سرويس IIS بر مبناى حداقل ۲ ساعت خدمات كارشناسى نصب بر روى Win 03 Server آماده و بدون اشكال
۱۴ نصب و راه اندازى سرويس VPN بر مبناى حداقل ۲ ساعت خدمات كارشناسى نصب بر روى Win 03 Server آماده و بدون اشكال
۱۵ نصب و راه اندازى سرويس RAS بر مبناى حداقل ۲ ساعت خدمات كارشناسى نصب بر روى Win 03 Server آماده و بدون اشكال
۱۶ نصب و راه اندازى سرويسهاى DHCP, DNS, DFS بر مبناى حداقل ۲ ساعت خدمات كارشناسى نصب بر روى Win 03 Server آماده و بدون اشكال
۱۷ نصب و راه اندازى File Server به همراه تعريف سطوح دسترسى بر مبناى حداقل ۳ ساعت خدمات كارشناسى نصب بر روى Win 03 Server آماده و بدون اشكال
۱۸ نصب و راه اندازى سرويس Backup بر مبناى حداقل ۲ ساعت خدمات كارشناسى نصب بر روى Win 03 Server آماده و بدون اشكال
۱۹ راه اندازى سرويس تلفن VOIP توافقى اين سرويس شامل سرور، نرم افزار سرور، و Gateway خاص خود است.
۲۰ نفر ساعت خدمات كارشناسى شبكه ۱۲,۰۰۰ مبناى محاسبه نفر ساعت از زمان ترك شركت تا بازگشت به محل شركت مى باشد.
۲۱ تنظيمات خاص Group Policy بر مبناى حداقل ۲ ساعت خدمات كارشناسى بر روى Domain Controller آماده و بدون اشكال