ارتباط تلفنی مشترکان ۴ مرکز مخابراتی مختل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابرات سلمان فارسی، شهید دیالمه، الغدیر و دکتر حسابی( مارلیک) از فردا ۲۲ مردادماه آغاز می شود.

با اجرای این عملیات، ارتباط تلفنی مشترکان در مرکز مخابرات سلمان فارسی با پیش شماره های ۲۲۰۶ الی ۲۲۰۹، ۲۲۱۱ الی ۲۲۱۴ و ۲۲۳۴ الی ۲۲۳۹ در محدوده خیابان طاهرخانی و در مرکز مخابرات شهید دیالمه با پیش شماره های ۳۳۱۲، ۳۳۱۳، ۳۳۴۴، ۳۳۵۰ الی ۳۳۵۲، ۳۳۵۴ الی ۳۳۵۶ و ۳۶۸۳ در محدوده خیابان های ری، انبار گندم، صاحب جمع، کوچه های کریمی، ترک، قیومی، باقری و طاهری در ۳ روز آینده مختل می شود.


در همین حال ارتباط تلفنی مشترکان مرکز مخابرات الغدیر با پیش شماره های ۳۳۰۰ الی ۳۳۰۴، ۳۳۴۳، ۳۶۶۲ و ۳۳۶۸ الی ۳۳۷۳ در محدوده طیب، شهید حصاری، شهید فخاران و شهید مهاجر نیز از فردا به مدت ۷۲ با اختلال همراه است.


در مرکز مخابرات دکتر حسابی( مارلیک) نیز ارتباط تلفن ثابت مشترکان دارای پیش شماره های ۶۵۱۰ الی ۶۵۱۲، ۶۵۱۴ الی ۶۵۱۷، ۶۵۱۹، ۶۵۵۹ و ۳۹۶۱ در محدوده دکتر حسابی و ۱۲ متری بهاره حداکثر به مدت ۳ روز اختلال خواهد داشت.

منبع: خبرگزاری مهر