آمار میزان رضایت مردم از خودروها در سال ۹۵، منتشر شد

بر اساس نظرسنجی رضایت مشتریان از کیفیت خودروها طی شش سال گذشته، کمترین رضایتمندی از خودروهای ساخت داخل، در سال ۹۴ بوده است. طبق آخرین بررسی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، میزان رضایتمندی مشتریان از کیفیت خودروهای سواری کشور، از ابتدای سال ۹۰ تا ۹۵ دارای افت و خیز بوده است؛ به‌طوری که مشتریان در سال ۹۰ از هزار امتیاز در نظر گرفته‌شده از سوی شرکت بازرسی به خودروهای عرضه‌شده ۶۵۴ امتیاز دادند که با افزایش ۶ واحدی این امتیاز به ۶۶۰ در سال ۱۳۹۱ رسیده است. با وجود این گزارش کیفی رضایت مشتریان از خودروهای سواری در سال ۹۲ نشان میدهد رضایت عمومی از کیفیت خودروها در مقایسه با سال ۹۱ با افت همراه بوده است؛ بهنحویکه میزان رضایتمندی مشتریان در این سال به ۶۵۲ امتیاز رسیده است که این موضوع به واسطه تشدید تحریمهای بینالمللی علیه ایران در اواخر سال ۹۱ بوده است؛ موضوعی که اثر خود را در امتیاز مشتریان خودرو نیز نشان داده است. بر اساس این جدول، بررسی نتایج رضایتمندی مشتریان از سطح کیفی خودروها در سال ۹۳ روند ثابتی داشته است؛ چراکه امتیاز کسب‌شده در این دوره ۶۵۳ بوده است و تنها اختلاف این سال با ۹۲ افزایش یک امتیازی بوده است. با وجود این در سال ۹۴ مشتریان خودرو امتیاز ۶۵۱ را به کیفیت خودروهای داخلی دادند که نشان از کاهش دو امتیازی در این بخش دارد.

 بازرسی کیفیت و استاندارد خودرو

در این بین اما روند رضایت مشتریان از کیفیت خودروهای سواری در سال ۹۵ نشان میدهد که سطح رضایت عمومی مشتریان از کیفیت خودروهای سواری کشور افزایش یافته است؛ بهطوریکه بالاترین امتیاز طی شش سال گذشته در سال ۹۵ رقم خورده است. بنابراین گزارش مشتریان ۶۷۴ امتیاز به خودروهای عرضه‌شده در بازار کشور دادهاند. بر این اساس میزان رضایتمندی مشتریان از کیفیت خودروهای داخلی طی سال ۹۵ در مقایسه با سال ۹۴ با افزایش ۵/ ۳ درصدی همراه بوده است. بازرسان شرکت بازرسی برای تهیه گزارش مربوط به میزان رضایتمندی مشتریان از کیفیت خودروهای داخلی طی سال ۹۵، با ۲۷ هزار و ۵۸۹ نفر از مالکان خودرو در کشور، مکاتبه کردهاند و طی این مکاتبه ۱۱۴ خودرو سواری که از سوی ۱۶ شرکت عرضهکننده خودرو (اعم از تولیدکنندگان و واردکنندگان)، به مشتریان فروخته شدهاند، رتبههای خاص خود را متناسب با میزان رضایتمندی، کسب کردهاند. در این ارزیابی، ۱۱۴ خودرو موردنظر در شش دسته قیمتی «کمتر از ۲۵ میلیون تومان»، «۲۵ تا ۵۰»، «۵۰ تا ۷۵»، «۷۵ تا ۱۰۰»، «۱۰۰ تا ۱۲۵» و «بیش از ۱۲۵ میلیون تومان» تقسیم شدهاند و این در شرایطی است که در جمع خودروهای زیر ۲۵ میلیون تومان تیبا، در جمع ۲۵ تا ۵۰ میلیونیها پارستندر، در جمع ۵۰ تا ۷۵ میلیون تومانیها چانگان CS۳۵ (اتومات)، در جمع ۷۵ تا ۱۰۰ میلیون کیا پیکانتو، در جمع ۱۰۰ تا ۱۲۵ میلیون هیوندایی ولستر و در جمع بالای ۱۲۵ میلیونیها نیز بیامو ۷۳۰ بیشترین میزان رضایتمندی مردم را به دست آوردهاند.

 بازرسی کیفیت و استاندارد خودرو

نتایج رضایت مشتریان در سال ۹۵ نشان میدهد هرچند تنها ۱۸ مدل خودرو از ۱۱۴ خودروی مورد ارزیابی به هدف تعیین‌شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت رسیدهاند ولی در سه دسته قیمتی کمتر از ۷۵ میلیون شاهد بهبود نسبی رضایت مشتریان هستیم؛ بهطوریکه در بیش از ۷۵ درصد محصولات این سه دسته شاهد افزایش رضایت نسبت به سال ۹۴ بودهایم. از سوی دیگر نتایج نشان میدهد دسته قیمتی خودروهای ۲۵ تا ۵۰ میلیون تومان با ۳۳ مدل خودرو بیش از ۵۸ درصد سهم بازار را از آن خود کرده است که بر این اساس خودروی پارستندر تولیدی در شرکت پارسخودرو حائز بالاترین عدد رضایت مشتریان و خودروی ساینا پایینترین رضایت را در میان خودروهای این رده کسب کردهاند.

 دسته ارزان‌قیمت‌ها – زیر ۲۵ میلیون تومان

اما نگاهی بیندازیم به جزئیات گزارش میزان رضایت مشتریان از کیفیت خودروهای کشور در سال ۹۵ و ببینیم که رضایت مشتریان در دستههای قیمتی متعدد چگونه است. ابتدا از گروه زیر ۲۵ میلیونیها شروع کنیم؛ در این دسته قیمتی که محصولات شرکت سایپا در آن جای گرفته و آن‌ها سهم ۱/ ۲۹ درصدی از بازار را در دست دارند، مشتریان امتیاز خود را از ۶۲۲ در سال ۹۴ به ۶۳۷ امتیاز در سال ۹۵ افزایش دادند که این موضوع نشان میدهد، میزان رضایت مشتریان از کیفیت این خودروها ۴/ ۲ درصد افزایش یافته است.

 بازرسی کیفیت و استاندارد خودرو

صدرنشینی گروه به تیبای تولید شرکت سایپا رسیده است. طبق گزارش منتشره، تیبا توانسته با ۶۵۱ امتیاز بیشترین افزایش میزان رضایتمندی در گروه خودروهای ارزان را نصیب خود کند؛ پشت سر آن نیز با سایپا ۱۳۱ روبهرو میشویم. بعد از آن پراید مدل ۱۳۲ و پراید مدل ۱۱۱ در ردههای بعدی رضایتمندی مشتریان جای گرفتهاند.

 بیشترین تجمع خودرویی – ۲۵ تا ۵۰ میلیون تومان

به گروه خودروهای ۲۵ تا ۵۰ میلیون تومانی برویم، گروهی که ۳۳ خودرو داخلی در آن تجمع کردهاند؛ در این دسته قیمتی که سهم ۵۸ درصدی از بازار خودرو کشور را در دست دارند ۸/ ۳ درصد نسبت به سال ۹۴ رضایتمندی بیشتری کسب شده است. بیشترین امتیاز در این گروه به پارستندر رسیده، محصولی که در پارسخودرو به تولید میرسد و تغییر شکل یافته تندر-۹۰ به شمار میرود و البته تنها ظاهر آن تغییر کرده و به لحاظ فنی تفاوتی با سایر تندرها ندارد. این خودرو با ۷۳۸ امتیاز توانسته در صدر جدول جای بگیرد؛ بنابراین گزارش پارستندر دارای سهم بازار ۳/ ۱ درصدی از کل بازار خودرو کشور است. در رده بعدی اما ولکس C30 تولید خودروسازی راین دارای بیشترین میزان رضایتمندی است. این خودرو توانسته ۷۳۰ امتیاز کسب کند. بعد از این تندر ۹۰ پارسخودرو با ۷۲۷ امتیاز در رتبه سوم جای گرفته و همتای ایران خودروییاش نیز با امتیاز ۷۲۲ رتبه بعدی را به خود اختصاص داده است. ساندرو معمولی نیز با ۷۲۲ امتیاز در رتبه پنجم جای گرفته استبعد از آن برلیانس H230 معمولی شرکت سایپا با ۷۱۸ امتیاز رتبه ششم را به خود اختصاص داده است.

 بازرسی کیفیت و استاندارد خودرو

رتبه هفتم این دسته قیمتی نیز به ساندرو استپ‌وی دنده‌ای تولیدشده در شرکت پارس‌خودرو با ۷۱۴ امتیاز تعلق گرفته است. بعد از آن سه خودروی چینی شامل ام‌وی‌ام ۱۱۰ با ۷۱۰ امتیاز، برلیانس H۳۲۰ معمولی با ۷۰۸ امتیاز، برلیانس H330 با ۷۰۸ امتیاز به ترتیب رتبه هشتم تا دهم را به خود اختصاص دادند. بعد از این دنا با ۷۰۸ امتیاز و تندر ۹۰ اتومات با ۷۰۶ امتیاز قرار دارند. از تندر اتومات که بگذریم، به خودرو چینی ام‌وی‌ام ۳۱۵ هاچ‌بک برمی‌خوریم که توانسته با ۷۰۶ امتیاز در رده سیزدهم جای بگیرد. پس از آن برلیانس H220 دنده‌دستی با ۷۰۵ امتیاز و ام‌وی‌ام ۳۱۵ سدان با ۷۰۵ امتیاز در رده چهاردهم و پانزدهم جای گرفته‌اند. پس از چینی‌های بازار خودرو، ساندرو دنده اتومات با ۷۰۰ امتیاز قرار دارد اما بعد از آن رتبه‌های بعدی به ترتیب از آن دانگ فنگ H30 کراس با ۶۹۹ امتیاز، راین V۵ با ۶۹۸ امتیاز، رانا با ۶۹۸ امتیاز، برلیانس H230 دنده اتومات با ۶۹۳ امتیاز، سورن با ۶۹۲ امتیاز و ام‌وی‌ام ۵۳۰ با ۶۹۱ امتیاز، پژو ۲۰۶ صندوق‌دار با ۶۸۷ امتیاز و برلیانس H220 دنده اتومات با ۶۸۷ امتیاز و سمند EF7 با ۶۸۴ امتیاز در رتبه پانزدهم تا بیست و پنجم جای گرفته‌اند.

 بازرسی کیفیت و استاندارد خودرو

رتبه بیست و ششم تا سی و سوم دسته ۲۵ تا ۵۰ میلیون تومانیها نیز متعلق به لیفان X50 دندهدستی با امتیاز ۶۸۳، سورن توربو با امتیاز ۶۸۱، سمند با ۶۷۶ امتیاز، پژو ۲۰۶ با ۶۷۱ امتیاز، پژو ۴۰۵ با ۶۶۵ امتیاز، پژو پارس با ۶۶۰ امتیاز و تیبا ۲ با ۶۵۷ امتیاز و در انتها ساینا با ۶۵۴ امتیاز است.

 گروهی مختص به چینی‌ها – ۵۰ تا ۷۵ میلیون تومان

به سراغ خودروهای گروه ۵۰ تا ۷۵ میلیون تومانی برویم، گروهی که ۲۰ عضو دارد و به‌نوعی میتوان آن را گروه خودروهای چینی در بازار خودرو کشور دانست. هرچند این گروه عملا در اشغال چینیها قرار دارد، اما در این بین ساندرو استپوی اتومات نیز خودنمایی میکند با وجود این چینیها رتبه بالاتری را از سوی مشتریان خودرو به خود اختصاص دادهاند. این دسته قیمتی که سهم ۸/ ۵ درصدی از کل بازار خودرو کشور را به خود اختصاص داده توانسته با کسب ۷۰۲ امتیاز در مقایسه با سال گذشته یک امتیاز افزایش را به خود ببیند. بر اساس گزارش منتشرشده، چانگان CS35 دنده اتومات توانسته با امتیاز ۷۴۴ صاحب بیشترین میزان رضایتمندی مشتریان در گروه تحت بررسی شود. پس از این، چانگان CS35 دندهدستی با امتیاز ۷۴۲ در رده دوم رضایتمندی قرار دارد.

 بازرسی کیفیت و استاندارد خودرو

بعد از آن به پنج خودروی چینی دیگر در گروه ۵۰ تا ۷۵ میلیون تومانیها برمیخوریم که به ترتیب شامل هاوال M4 با امتیاز ۷۲۹، جک J5 دندهدستی با امتیاز ۷۲۹، اموی‌ام X22 دندهدستی با ۷۱۹ امتیاز، چری آریزو 5 با امتیاز ۷۱۵ و ولکس C30 دنده اتومات با امتیاز ۷۱۵ میشود. رتبه هشتم این دسته قیمتی به ساندرو استپوی تعلق دارد؛ این خودرو با کسب ۷۱۳ امتیاز در بین چینیهای این دسته خودنمایی میکند. دیگر خودروهای این گروه را اموی‌ام X33، دنده اتومات، اموی‌ام ۵۵۰ دندهدستی، برلیانس H330 دنده اتومات، امویام x۲۲ دنده اتومات، جک J5، ام‌وی‌ام ۵۵۰ دنده اتومات، برلیانس H۳۲۰ دنده اتومات، سابرینا، لیفان x۵۰ دنده اتومات، لیفان X60 دنده اتومات، آریو S300 دنده اتومات و لیفان x۶۰ دنده اتومات تشکیل میدهد.

 گروه نیمه لوکس – ۷۵ تا ۱۰۰ میلیون

از گروه ۵۰ تا ۷۵ میلیون تومانی که بگذریم، به دسته خودروهای ۷۵ تا ۱۰۰ میلیون تومانی میرسیم، دستهای که ۱۷ عضو دارد که خودروهای چینی مونتاژ داخل به رقابت با برخی خودروهای وارداتی میپردازند. این دسته قیمتی که سهم بازار ۲/ ۴ درصدی از کل بازار کشور را به خود اختصاص داده است با کاهش رضایت مشتریان خودرو مواجه شده است. بهطوریکه مشتریان خودرو در سال ۹۴ امتیاز ۷۳۶ را به محصولات این گروه دادند اما در سال ۹۵ این دسته با کاهش ۱۲ امتیازی ۷۲۴ امتیاز را از آن خود کرده است.

 بازرسی کیفیت و استاندارد خودرو

بر اساس گزارش شرکت بازرسی و کیفیت استاندارد ایران، صدرنشین این دسته قیمتی خودروی کیاپیکانتو است. این خودرو با کسب امتیاز ۷۵۵ در مقایسه با سال ۹۴ کاهش ۲۲ امتیازی را داشته است. بعد از آن رنو فلوئنس دندهدستی با امتیاز ۷۵۲ و میتسوبیشی میراژ با ۷۴۷ بیشترین رضایتمندی مشتریان را به خود اختصاص دهند. رتبه چهارم تا هفدهم این جدول نیز به ترتیب از آن هیوندایی I۲۰، هایما توربو دنده اتومات، لیفان ۸۲۰ دنده اتومات، چری تیگو ۵، جک S۵، کیا سراتو دندهدستی شرکت سایپا، جک S۵ دنده اتومات، هایما دنده اتومات، بسترن، امویام x۳۳ دنده اتومات، هاوال H۶، رنوسیمبل و لندمارک قرار دارند.

 گروهی با هفت عضو – ۱۰۰ تا ۱۲۵ میلیون 

نگاهی هم به خودروهای ۱۰۰ تا ۱۲۵ میلیون تومان بیندازیم. این دسته قیمتی سهم ۲/ ۱ درصدی از کل بازار خودرو کشور را در دست دارد؛ رضایت مشتریان از کیفیت خودروهای این دسته در مقایسه با سال گذشته ۸/ ۰ درصد افت داشته است؛ بهطوریکه مشتریان خودرو در سال ۹۴ امتیاز ۷۵۸ را ارائه کردند، اما در سال گذشته ۷۵۲ امتیاز به کیفیت این خودروها دادهاند. صدرنشین این دسته از نظر مشتریان خودرو هیوندایی ولستر با ۷۸۲ امتیاز است

 بازرسی کیفیت و استاندارد خودرو

بعد از آن رنو کپچر با ۷۷۸ امتیاز در رتبه دوم جای گرفته است. امتیازات این خودرو در مقایسه با سال گذشته کاهش داشته است. سانگ یانگ تیوولی نیز با افت رضایتمندی ۷۷۰ امتیاز در رتبه سوم جای گرفته است. بعد از اینخودروها به ترتیب مزدا 3، هیوندایی اکسنت، کیا ریو و رنو داستر ردههای بعدی را به خود اختصاص دادهاند. 

دسته گران‌قیمت‌ها – بالای ۱۲۵ میلیون 

و اما آخرین دسته متعلق به گرانقیمتترین خودروهای بازار کشور است. این گروه نیز سهم ۶/ ۱ درصدی از بازار خودرو کشور را دارد بر این اساس امتیاز ۷۵۸ رضایت مشتریان از این گروه در سال ۹۴ با کاهش چهار امتیازی به ۷۸۹ امتیاز رسیده است. در این گروه نیز ۳۳ خودرو قرار دارند که همگی آن‌ها خودروهای وارداتی هستند. در این گروه، بیامو 730 توانسته با ۸۶۶ امتیاز در صدر بنشیند. رتبه دوم و سوم این جدول نیز به بیامو 528 و بیامو X3 تعلق گرفته است. پس از بیاموها، آلفارومئو جولیتا توانسته در رده چهارم جای بگیرد و در جایگاه پنجم نیز تویوتا پریوس جا خوش کرده است.

ردههای بعدی این گروه نیز به ترتیب بیامو X1، تویوتا کمری، لکسوس NX200، هیوندایی i40، رنو تالیسمان، لکسوس Nx300، رنو کلئوس، میتسوبیشی اوتلندر، تویوتا کرولا، کیا اپتیما، میتسوبیشی لنسر، هیوندایی توسان، هیوندایی سانتافه، تویوتا Rav4، کیاسراتو، میتسوبیشی ASX، یاریس، کیاسورنتو، یاریس هاچبک، رنو فلوئنس، کیا اسپورتیج، هیوندایی النترا، امجی GS، سوزوکی ویتارا دندهدستی، رنو سفران، امجی 6 و سوزوکی ویتارا دنده اتومات است.

منبع: زومیت